تحلیل فنی دیدار ایران- چین/ یک بازی متفاوت ازایران اما فقط برای 60 دقیقه


وب سایت رسمی برنامه نود- در ادامه تحلیل های فنی که برای سایت نود از سوی کارشناسان ارسال می شود، محمدرضا نظری پور،مدرس ومربی فوتبال بازی تیم های ملی امید ایران و چین را تحلیل کرده است.

به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، این تحلیل را بخوانید:

ویژگیهای مثبت تیم امید ایران :

1- روحیه دوندگی وروحیه جنگیدن : بازیکنان امید دویدند برای اینکه به گل زودهنگام دست پیدا کنند وبتوانند انسجام تیمی چین را به هم بزنند ومتعاقب آن بتوانند به گلهای بیشتری دست پیدا کنند وجنگیدند برای اینکه سریع مالک توپ شوند و دراین راه به خوبی بازپس گیری توپ داشتند و به خوبی بازی را درزمین حریف به جریان انداختند ودردقیقه 2 بازی به اولین کرنرخود دست پیدا کردند.

2- پرسینگ دو وسه نفره و حتی چهارنفره بازیکنان ایران در30 دقیقه ابتدایی مسابقه روی بازیکن صاحب توپ ازچین باعث شده بود که چینی ها نتوانند به سرعت آگاهی محیطی پیدا کنند و به سرعت همبازیان خود را درزمین پیدا کنند این اتفاق باعث شد که آنها درانتقال پاس به همبازیان خود دچارمشکل شوند.

3- انجام متعدد بازی ترکیبی دریک سوم دفاعی ومنطقه 18 قدم تیم چین توسط بازیکنان ایران برای بازکردن دروازه حریف و گرفتن ضربات ایستگاهی وپنالتی قابل توجه وتحسین بود.

4- حفظ توپ وکیفیت مالکیت توپ بازیکنان ما دراین مسابقه بهترشده بود پاس های رد وبدل شده بین بازیکنان به نسبت دوبازی قبل معنا پیدا کرده بود والبته این کیفیت تا دقیقه 60 چشمگیرتربود.

5- استفاده ازبازیکنان تکنیکی چون احسان پهلوان ومهدی ترابی درترکیب ابتدایی تیم و بکارگیری مدافع مستحکمی همچون کنعانی زادگان درکنارروزبه چشمی واستفاده ازثاقبی که بعنوان یک هافبک وسط انرژیک انجام وظیفه می کرد دربرتری ایران به خوبی نمایان بود.

6- ظرفیت های دوندگی بازیکنان ایران وبرگشت سریع آنان آنقدرخوب بود که برای دفاع تیمی واستقرار10 نفره بین توپ ودروازه خودی درعمده زمان بازی قابل تحسین وتأثیرگذاربود.

7- تغییرمکان بازی احسان پهلوان ازچپ به راست وآزادی عمل به او، کمک شایانی بود برای برهم زدن نظم دفاع تیمی چینی ها

8- استفاده مطلوب ازکناره ها ، بویژه دورزدن چند باره مدافع چپ چین خیلی خوب بود والبته ازدقیقه 30 بازی این اقدامات تهاجمی بیشترشد و به گل هم انجامید واتفاقات مربوط به هرسه گل زده ایران که ازسمت چپ حادث شد.

9- اشتیاق به بردن به هرقیمتی وبا این ذهنیت وارد زمین شدن بازیکنان امید ایران باعث شده بود که اگر هم خسته شدند اما نشان ندادند که خسته شدند وتا پایان مسابقه طراوت خود را ازدست ندادند.

10- استفاده ازیک تاکتیک مناسب دریک سوم ابتدایی زمان ازسوی بازیکنان ایران این بود که به چینی ها اجازه دادند وآنها را وادار می کردند که ازپاس های بلند طولی استفاده نمایند تا ازاین طریق مالکیت توپ آنها قطع شود به جای اینکه به آنها اجازه بدهند که به عمق ما نفوذ کنند.

11- استرس بازیکنان ما زیاد بود اما قابلیت شان هم بیشترازبازیکنان چینی بود وضعف عمده چینی ها هم کمک کرد که انرژی روانی منفی بازیکنان ما ، جای خود را به انرژی روانی مثبت بدهد.

12- چینی ها به خوبی آگاهی داشتند که بازنده بازی خواهند بود چون ایران دراین بازی نیازبه برد داشت به همین منظورچیدمان آنها کاملا دفاعی با تمرکز نفرات وارائه بازی دفاعی بود اما این استقرار آنها را بازیکنان ایرانی درلحظاتی ازمسابقه با سخت کوشی وبازی ترکیبی وشوت زنی به هم زده و به گل اول ودوم خود دست یافتند.

13- دربازیهای گذشته سوال شده بود که چرا اخباری دروازه بان ایران بعدازدریافت توپ ازکرنر و ضربات ایستگاهی حریف ، بازی با دست وتدارک یک ضدحمله را ندارد اما دراین بازی وآنهم دردقیقه 61 برای اولین بارطی سه بازی این کارخوب را ازاودیدیم.

 

مشکلات تیم امید واتفاقات این بازی:

1- اینکه چرا تیم ایران تا دقیقه 30 مسابقه درشرایطی که چینی ها پرتعداد ومتمرکزدرجلوی محوطه جریمه تجمع نموده بودند بازی درعمق را بیشترازاستفاده ازکناره ها دراولویت برنامه های خود قرارداده بود. چینی ها می دانستند که ایران فقط برد می خواهد بنابراین سخت دفاع می کردند تا روند تهاجمی ایران را برای زدن گل دچار مشکل کنند این روند را تا دقیقه 38 به خوبی انجام دادند. معتقدم کاردرعمق نیازبه بازیکنانی دارد که درعمق به خوبی دریبل بزنند همچون ترابی ومطهری اما ترابی را نداشتیم درعمق ومطهری هم تا دقیقه 38 دربازی نبود که اگرهافبک های تهاجمی ما هم این ویژگی را داشتند وتوانایی استفاده ازاین ویژگی را هم داشتند ما خیلی زودتربه گل دست پیدا می کردیم . تنها تاکتیک شکست دفاع های متراکم استفاده ازبازی ترکیبی وخلاقیت فردی ودریبلینگ است اگربخواهیم درعمق کارکنیم . تیم ایران کارترکیبی را داشت اما کارفردی درعمق را نداشت واین کار، بیشتردرکناره ها توسط ترابی انجام می گرفت.

2- دقایقی بعد ازاینکه گل سوم را دردقیقه 48 مسابقه زدیم ، ریتم وآهنگ مناسب نیمه اول را نداشتیم وبه همین خاطریک گل به حریف دادیم ومتحمل خستگی ناخواسته ای شدیم که بخش اعظمش را خودمان بوجود آوردیم وبخش کمترآن به دلیل فشاری بود که چینی ها برای زدن گل تساوی آوردند واین خستگی ممکن است تأثیرمنفی اش برای نفرات ما دربازی با ژاپن خودش را به خوبی نشان دهد.

3-   اشتباهات فردی و گروهی دربرنامه های تهاجمی نزد بازیکنان ما بیشترازاشتباهات فردی مدافعین بود جدا ازپنالتی که مدافع راست ما به چینی ها داد.

4- پرتاب اوت نیمه اول علی عبدالله زاده مدافع راست ما که توپش روی سرش افتاد نشان دهنده استرس زیادی بود که روی این بازیکن بود وبه نظر می آمد که این بازیکن مهیای این بازی نبوده وزمانی که به حریف یک پنالتی ناشیانه داد بیشتراعتقاد پیدا کردیم که مهیای این بازی نبوده است . عملکرد مطلوب به جای زدن حریف ، دفاع فردی وجهت دادن به مهاجم حریف و حوصله وتأخیر بود که یک توانایی فردی به شمار می آید و درتمرینات بایستی کارشود نه انجام یک تکل با خشونت. اقدام اوباعث شد جریان بازی بعد از زدن گل دوم چینی ها به نفع چین رقم بخورد وامیدواری آنها برای کسب نتیجه مساوی بیشترشود.

5- تک هافبک دفاعی ما دراین بازی به خوبی نتوانست به سهم خود توپ گیری و توپ رسانی داشته باشد اما دردفاع عملکرد قابل قبولی داشت.

6- چرا تا زمانی که به گل اول دست پیدا نکرده بودیم اثری ازتک مهاجم فنی وفرصت طلب ما یعنی ارسلان مطهری دربازی نبود برما معلوم نیست آیا یارگیری شده بود یا سردرگم بود یا باید اجازه می دادیم که به کناره ها وکمی عقب تربیاید وتوپ گیری کند ودرجریان بازی قرار بگیرد هرچند که با هوشمندی خودش توانست دردقیقه 38 به گل اول ایران دست پیدا کند.

7- حرکت های پا به توپ ازهرجایی توسط ترابی هافبک چپ ما یعنی ازفاصله 50 متری دروازه حریف وجنگیدن با بازیکنان حریف که یک عمل انرژی براست توصیه نمی شود ومحد خاکپور بایستی ازاو بخواهد که نزدیکی های محوطه جریمه شد این اقدام را عملی کند حتی به حمایت هایی که همبازیان برای دریافت توپ ازاودارند هم توجه نمی کند.

 

8- هردوگل خورده تیم امید ایران با درنظرگرفتن اینکه دراین بازی وضعیت دفاعی بهترازدو بازی قبلی بود وبازیکنان زحمات زیادی کشیدند برمیگردد به کم کاری مدافعین که بایستی دربازی با ژاپن این عدم تمرکز وعدم دقت دروظایف فردی ازبازیکنان حاضردرزمین دیده نشود.

9- اینکه چرا ما سمت چپ تیم خودمان را خسته می کنیم وسمت راستمان را استراحت می دهیم وآنها را مشارکت نمی دهیم برای کارهای تهاجمی برمی گردد به اشکال تاکتیکی یا برنامه حساب شده تاکتیکی . برای 60 دقیقه ابتدایی پس ازوارد شدن به زمین حریف ، این فعالیت منحصرشده بود به بازیکنان سمت چپ زمین ما.

10- درفوتبال امروزه استفاده ازترکیب های متفاوت را شاید تیم های باشگاهی بتوانند داشته باشند اما تیم های ملی خیر. تیم های ملی این فرصت را ندارند که چند ترکیب متفاوت داشته باشند ، چون فرصت این را ندارند که این ترکیب های متفاوت را هماهنگ کنند هرچند که ترکیب جدید ایران دربازی با چین بهترازدوترکیب نفراتی بود که دربازی قبلی داشتیم.

11- گلهای زده ایران درطی 11 دقیقه ازکل زمان بازی یعنی دردقایق 38 ، 41 و48 نشان دهنده این بود که چینی ها تمرکزکافی نداشتند که طی 11 دقیقه سه گل دریافت کردند. فرصت های زیاد دیگری بود که ایران بتواند به خوبی استفاده کند ونشان دهد که قابلیت بازیکنان ایران درتبدیل کردن فرصت ها به گل ، این نوید را به ما می دهد که دربازی با ژاپن بتوانیم ازاین قابلیت به خوبی استفاده کنیم.

12- ورود محسن کریمی به جای ترابی به زمین فرصت خوبی بود برای این بازیکن که درحمله ، همکاری خوبی با همبازیان دیگرداشته باشد اما این بازیکن 2بار درموقعیت عالی قرارگرفت واززاویه بسته مبادرت به شوت زنی کرد وکمی هم عصبی نشان داد. امروزه شوت هایی که توسط مهاجمین اززاویه بسته زده می شود اگردرشرایطی زده شود که موقعیت بهتری برای دریافت توپ ازسوی همبازیان وجود داشته باشد یک ضربه خودخواهانه قلمداد می شود این کاررا دوبار محسن کریمی انجام داد وموقعیت خوب تیم را هدرداد.

13- اگرکادرفنی تیم ایران پس ازگل سوم خود می توانست تغییرتاکتیک بدهد این تغییرتاکتیک می توانست کارسازشود وگرایش سیستم ازسیستم 1-4-1-4 به سیستمی دیگر، علاوه براینکه فشارچینی ها را کم می کرد واجازه نمی داد که به گل دوم خود دست پیدا کنند مقدار زیادی هم کمک می شد که بازیکنان ما صرف انرژی کمتری درزمین داشته باشند وکمترخسته شوند تا شرایط بدنی مطلوب دربازی با ژاپن به کمک ما بیاید.

14- نگه داشتن بازی هم می توانست به ما کمک کند دردقایق 70 به بعد اما تیم ما سرعت زیادی داشت وهمچنین عجله برای زدن گل چهارم ضمن اینکه نتیجه بازی همزمان هم مشخص شده بود.

15- مورد آخرکه بدنیست اشاره ای به آن داشته باشیم تعویض دقیقه 62 مطهری با مهرداد محمدی بود ، کادرفنی می توانست مهدی ترابی خسته را به جای مطهری بعنوان تک مهاجم استفاده کند ومهرداد محمدی را درپست هافبک چپ بکارگیری می کرد تا او به جای ترابی در 28 دقیقه باقیمانده تلاش بیشتری ازخود بروز دهد. هرچند که ترابی هم بعدش تعویض شد.

درپایان امیدوارم که تیم ملی امید ما درمسابقه با ژاپن با درنظرگرفتن اینکه ژاپنی ها آکادمیک هستند و امکانات زیادی ازنقطه نظر تاکتیکی تکنیکی روانی و بدنی دارند و به خوبی ازفرصت های که روی دروازه ایران خلق می کنند می توانند استفاده لازم را ببرند واینجاست که مدافعین ایران تفاوت ها را به خوبی احساس می کنند و براساس همین تفاوت ها که دربازیکنان ژاپنی هست بایستی متفاوت دفاع کرده و هوشمندانه ازدروازه محافظت کندد تا راه برتری برژاپن هموار شود.

تحلیل از محمدرضا نظری پور

[ منبع این خبر سایت 90 می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال