http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

داداش داری اشتباه میزنی +عکس

داداش داری اشتباه میزنی +عکس

جمله ی (داداش داری اشتباه میزنی) همه جا دست به دست شد و تبدیل به یک سوژه شد میدانید این ماجرا از کجا شکل گرفت؟

داداش داری اشتباه میزنی!

کاپ : ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺻﻔﺤﻪ ی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو، ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل و رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ:« داداش! داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ !» (ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺎﻟﺪو ﻋﮑﺴﻰ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ دارد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﺪ!) ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم «داداش! داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﻰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﺟﻨﺒﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده!

کریستیانو رونالدو عکسی از خودش در حال تمرینات بدنسازی منتشر کرد که به نظر یکی از هموطنان ما که گویا در بدنسازی بسیار حرفه ای هستند! حرکت رونالدو اشتباه بود. پس ایشان در کامنتی که برای رونالدو گذاشتند، گفتند که «داداش داری اشتباه می زنی». می گویند از آن روز رونالدو علاوه بر اینکه تمرین نکرده، حتی از خانه هم خارج نشده. افسردگی حاد گرفته و دارد مثل ابر بهار گریه می کند. گویا قرار است پست جدیدی بگذارد و از این هموطن تشکر کند. احتمالا دوست داشته باشید بدانید که به جز رونالدو، دیگر چه کسانی دارند اشتباه می زنند! پس با ما همراه باشید.

کریس ...داداش داری اشتباه میزنی

ﺳﺨﻨﮕﻮی روﻧﻰ ﮐﻠﻤﻦ، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮورش اﻧﺪام ﺟﻬﺎن از ﭘﺎرﺳﻰ زﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺖ روﻧﻰ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ. وی ﮔﻔﺖ:«روﻧﻰ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎ! ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم دارم اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻢ! ﺑﺮو ﺑﮕﻮ ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮن دﺳﺖ از ﺳﺮ ﭘﯿﺞ ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﯿﺮون و »!ﺑﻰ ﺧﯿﺎل ﺑﺸﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﻮﻃﻦِ داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ ی ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﻮد را ﻣﭽﺎﻟﻪ و در ﺣﻠﻖ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالِ ﻣﺄﻣﻮر110 ﮐﻪ «اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﺮدی؟» ﮔﻔﺖ:«اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺼﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ رد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ «داداش! داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﻦ. وﺳﻂ ﺟﻠﺴﻪ ی ﮐﻨﮑﻮر ﻫِﻰ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ داری اﺷﺘﺒﺎه »ﻣﻰ زﻧﻰ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻰ؟ در ﺗﺤﻮﻟﻰ دﯾﮕﺮ (!) ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن ﮔﻔﺖ:«از ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﭙﻮل ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ آﻗﺎ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ و ﺳﻮزن را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در ﺗﻨﺶ ﻓﺮو ﮐﺮده ای! از ﺧﻮدت دﻓﺎع ﮐﻦ!» »!ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن:«ﺑﻠﻪ! از ﺧﻮدم دﻓﺎع ﮐﺮدم

ﻗﺎﺿﻰ:«ﮐﺠﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪم اﻻن!»

ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن:اﻻن را ﻧﻤﻰ ﮔﻮﯾﻢ آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ ! ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ را ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺧﻮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻣﭙﻮل زﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﺮدم. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻓﺎز و »!ﻧﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم، اﻟﺒﺘﻪ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﻰ ﺷﺪ

»ﻗﺎﺿﻰ:«ﭼﺮا ﻓﺎز و ﻧﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﺪی؟ ﻗﺎﺗﻰ داری ﻣﮕﺮ؟

ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن:«از اوﻟﺶ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ! اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ! ﺟﺪﯾﺪا ﻫﺮ ﮐﻰ ﻣﻰ آد آﻣﭙﻮل ﺑﺰﻧﻪ، ﻫﻰ ﮔﺮدﻧﺶ را ﮐﺞ ﻣﻰ ﮐﻨﻪ و ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮده ﻋﻘﺐ را ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻪ و ﻣﻰ ﮔﻪ:«داداش! داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺧﺴﺘﻪ ام ﮐﺮدن آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ! دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪم آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ! ﻗﺎﺗﻰ ﮐﺮدم آﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ! (ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺮش را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻰ ﮐﻮﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ و ﻗﺎﺿﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!) ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﮐﺒﺎﺑﻰ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﻠﺖ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:«واﺳﻪ ﭼﻰ ﻓﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ؟ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺪ دارم اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻢ؟ واﯾﺴﯿﺪ ﻧﺸﻮن ﺗﻮن ﺑﺪم دﯾﮕﻪ! آﺧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﮔﺬرﺗﻮن ﻣﻰ اﻓﺘﻪ ﺑﻪ »!ﮐﺒﺎﺑﻰ

ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ «داداش! داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ وزﻧﻪ ﺑﺮداری ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ، ﻧﺎﻧﻮاﯾﻰ ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و... ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه ای را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ!

سوژه ی "داداش داری اشتباه میزنی" از کجا آمد؟

منبع: ایران مطلب
تبلیغات

http://www.webiruni.ir/uploads/sujpqbk9fhkwl90d6g26bb45u2cu50jn.jpg

http://www.webiruni.ir/uploads/qk53boo8lx96sfes7wspanpa8j40j5x8.jpg

آخرین مطالب
تا ساعت 7:30 صبح قرار بود نجفی معرفی شود
رفتار خشن پیشمرگه ها با یک داعشی+تصویر
استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (کارت آزمون)
چهره سردار آزمون روی دیوار ورزشگاهی در روسیه
مهران مدیری وماشین لوکسش! (عکس)
بیرانوند سوژه شبکه های اجتماعی شد+عکس
ضعف گمرک برای کنترل کالا از طریق ایکس‌ری
عکس پانته آ بهرام در کنار پدر و مادر و خواهرش
دستگاه تصفیه آب تایوانی
استخدام کارشناس فروش،کارشناس حسابداری،کارشناس تحقیقات بازار
پیکسل ایکس ال امتیاز تعمیرپذیری 6 را از iFixit دریافت کرد
عکس های عاشقانه دلتنگی برای تصویر پروفایل
ماشین میلیاردی و خاص بازیگر زن مشهور در خیابان های تهران+تصاویر
مجيدی فيلم جديدش را در هند كليد می‎زند
نینتندو سوییچ از آنریل انجین 4 پشتیبانی می‌کند
اردوغان : از عراق تا بوسنی زمانی برای ما بود/ هشدار نخست وزیر به ایران
توضیح اژه ای در مورد پرونده‌های «برادران روزچنگ»، «سعید طوسی»، «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «معماری‌نیوز» و «نرگس محمدی»
استخدام مهندس برق(کارشناس فروش،فنی)دریک شرکت بین المللی
طرز تهیه سالاد مرغ و کدو
بهنوش بختیاری و سحر قریشی در لباس عروسی + عکس