http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

زندگی روزانه یک زن با ۱۲ گربه ای که آن ها را بزرگ می کند

زندگی روزانه یک زن با ۱۲ گربه ای که آن ها را بزرگ می کند

زندگی روزانه یک زن با 12 گربه ای که آن ها را بزرگ می کند
مدت زمان خواندن۱ دقیقه

صاحب این دوازده گربه که ژاپنی است با افتخار خودش را مادر تمام وقت گربه ها می نامد و نشان داده است که بودن با گربه های پرشین چین چیلا در یک خانه چگونه است او کلیشه خانم گربه ای را از بین برده است او گفته است :” من خیلی خوشحال هستم و برایم اهمیت ندارد دیگر مردم به خاطر این که من تعداد زیادی گربه دارم درباره ام چه فکری می کنند”.

این ماجرا از آنجا شروع شد که ما با اولین گربه مان را به اسم یوکی آشنا شدیم… ما آن را بعد از این که در وسط جاده کثیف و یخ زده پیدا کردیم نجات دادیم. بعد از آن صاحب آن گربه ها تصمیم گرفت که دو گربه دیگر را به سرپرستی بگیرد.ولی ۹ تا گربه دیگر چی؟ آن ها بچه های همان گربه ها هستند.صاحب آن ها مواظب است که آن ها زیادتر نشوند و آن ها را اخته کرده است که دیگر بچه دار نشوند.

راز او چیست که توانسته کاری کند ۱۲ گربه هم زمان به دوربین نگاه کنند؟ او گفته است که اسباب بازی از پر مورد علاقه آن ها را در هوا تکان داده است و اسم کسانی که نگاه نمی کردند را صدا کرده است.

 

 

pixel زندگی روزانه یک زن با 12 گربه ای که آن ها را بزرگ می کند
pixel زندگی روزانه یک زن با 12 گربه ای که آن ها را بزرگ می کند

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

عکس هایی از سربازان روسی قبل و بعد از خدمت سربازی
15 کمیک تیره از گیپسی رالق که شما را به فکر کردن وا می دارد
21 سلفی از بهترین سلفی های سال 2016 در تمام جهان
9 باور غلط درباره نکات ایمنی که باعث می شود آسیب ببینید
اگر خوشتان آمده به دوستتان نشان دهید
.u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .postImageUrl , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:hover , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:visited , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:active { border:0!important; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E74C3C; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:active , .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .postTitle { color: #e6e6e6; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .ctaButton { background-color: #C0392B!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://funandkhande.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838 .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u0aa7d19baaadf810caa0d937c9480838:after { content: ""; display: block; clear: both; }
بخوانید  11 باور نادرست در فیلم ها که تاکنون فکر می کردیم واقعی هستند
;!( function( w, d ) { 'use strict'; var ad = { user: "1474869221", width: 600, height: 300, id: 'anetwork-' + ~~( Math.random() * 999999 ) }, h = d.head || d.getElementsByTagName( 'head' )[ 0 ], s = location.protocol + '//static-cdn.anetwork.ir/aw/aw.js'; if ( typeof w.anetworkParams != 'object' ) w.anetworkParams = {}; d.write( '
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '' ); })( this, document );

منبع: فان و خنده
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات