تحقیقات بعمل آمده توسط اتولوژیست ها نمایان میکند برخی از حیوانات وقت مرگ خود را آگاهی می دارند. این حیوانات در وقت نزدیک شدن مرگشان رفتارهای عجیبی از خود نمایان می کنند.با همراه باشید.

تبلیغات
به چه صورت در اینترنت برند سازی کنیم برنده تور رایگان ارمنستان شوید
برخی از حیوانات قبل از مرگ رفتارهای خاصی را از خود نمایان میکنند که برای اتولوژیستها بسیار جالب توجه می باشد.
بعنوان مثال یکی از اتولوژیست ها که به مدت طولانی محل زندگی شامپانزه ها در باغ وحش اسکاتلند را زیر نظر گرفته بود، خاطره جالبی را از سال ۲۰۰۸ در این زمینه به قلم گرفته است.
تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس حیواناتی که وقت مرگشان را آگاهی می دارند
او می نگارد :در باغ وحش شامپانزه ماده پنجا ه ساله ای در حال مرگ بود. در آخرین ساعات زندگی این شامپانزه، همه اعضای گروه روی سکوی نزدیک او جمع شده و آرام پوست او را نوازش می کردند. بعد از مرگ این شامپانزه ماده، همه از او رانده شدند و تنها فرزند او تمام شب را کنار مادرش باقی ماند. مورد جالب دیگر این که حتی بعد از چندین روز و عادی شدن رفتار شامپانزه ها، آن ها تا چندین روز روی سکویی که شامپانزه سالخورده آخرین ساعات زندگی اش را روی آن گذراند، جست وخیز نمی کردند.
تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس حیواناتی که وقت مرگشان را آگاهی می دارند
شامپانزه ها همانند گوریل ها، انسان ها و اورانگوتان ها عضوی از خانوادهٔ میمون های آدم وار هستند. شامپانزه ها حدود ۶ میلیون سال قبل از فرگشت انسان طلاق گرفته اند، و در حال حاضر دو گونه شامپانزهٔ موجود نزدیک ترین خویشاوندان زندهٔ انسان ها هستند. دو گونهٔ شامپانزهٔ متداولی و بونوبو (شامپانزهٔ کوتوله) نزدیک به ۱ میلیون سال قبل از هم طلاق گرفته اند.
یکی دیگر از حیواناتی که به احتمال زیاد در رابطه با مرگ خودآگاهی دارد، فیل است.
تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس حیواناتی که وقت مرگشان را آگاهی می دارند
تحقیقات زیادی اثبات می کند که فیل ها نسبت به مرگ آگاهند و در لحظات مرگ با یکدیگر مهربان تر می شوند. در لحظه مرگیک فیل نه تنها خویشاوندان درجه اول بلکه بقیه فیل ها نیز نسبت به فیلی که لحظات آخر زندگی را می گذراند، توجه مخصوص دارند و با حالتی حاکی از ترحم تلاش می کنند نیازهای او را از بین برند.
قو یکی دیگر از حیواناتی است که در لحظه مرگ رفتار فرق می داری از خود نمایان میکند.
تصویر و عکس شماره ۵ ⇩تصویر و عکس حیواناتی که وقت مرگشان را آگاهی می دارند
در قصه های کهنه آمده که قوی گنگ در طول عمر هیچ صدایی تولید نمی کند و تنها در هنگام مرگ، به گوشه ای دنج پناه برده و آوازی خوشگل به عنوان اختتامیه عمر خود می خواند که با اتمام آواز جانش را از دست می دهد. هنوز کسی به درستی آگاهی نمیدارد که آیا قوها واقعا آخرین لحظه های زندگی خود را شناسایی میکنند یا خیر اما افسانه ها و تعاریف نمادین در رابطه با این حیوانات خوشگل هم چنان در فرهنگ های گوناگون پابرجاست.