http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg


زیتون- ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت در اعتراض به ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی بیانیه ای منتشر کردند.
به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است: «صدور این چنین اﺣﮑاﻤﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارد؛ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﻗﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز از ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و او را ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ اش ﻣﺤﺼﻮر دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻨﮓ زﻧﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺧﻮرده از ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش، وی را در ﻋﺰﻟﺖ ﺳﮑﻮت و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽﭘﮋﻣﺮاﻧﺪ. در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی «اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻬﻤﻪ و اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزاد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ»، اﺳﺖ. ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ از دﯾﺪ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ «ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم» و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺣﯿﺎت آزاداﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ،ﻣﯿﺎن دوراﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد، ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاراﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ وﻟﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﻮده، ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻮده وار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺬار ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﻮﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﺟﻮد دارد و اﺟﺎزه ﺗﻨﻔﺲ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ، آن ﻫﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻼﻃﻤﺎت و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻧﮕﺮش، ﻣﻨﺶ و روش او از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﻤﻮاره ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﺪد، وی، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ. </p>
																				</div>
			</div>
							<a href=منبع: سایر

تبلیغات

http://www.webiruni.ir/uploads/sujpqbk9fhkwl90d6g26bb45u2cu50jn.jpg

http://www.webiruni.ir/uploads/qk53boo8lx96sfes7wspanpa8j40j5x8.jpg

آخرین مطالب
دونالد گلاور رسما به عنوان بازیگر لاندو کالریسیان جوان در فیلم Han Solo معرفی شد
حکم 20 سال حبس محمد مرسی نهایی شد
استخدام منشی و کارشناس فروش در یک شرکت معتبر واردکننده خودرو
ویدیو فیلم اسباب بازی الکترونیکی موش و گربه ( آپارات )
آشا محرابی در نمایی از سریال هشت و نیم دقیقه | عکس های سریال ۸/۵ دقیقه
مچ‌بند ورزشی که رژیم غذایی می‌دهد+تصاویر
راهکارهایی برای جلوگیری از حواس پرتی دانش آموزان
نرخ شکر برای مصرف کنندگان تعیین شد
استخدام کادر توزیع و فروش در شرکت معتبر موادغذایی
اشتباه داروخانه ای در گرگان نوزاد ۳ ماهه ای را به کما برد
نجات زنی که ۴ کیلومتر زیر خودرو کشیده شد! (عکس)
کپی چینی پورشه شاسی بلند آمد!(+عکس)
با این روغن های طبیعی، عمر پوستتان را افزایش دهید
مرگ دختربچه ۶ ساله حین عمل جراحی در هاله‌ای از ابهام
ورود تانک‌های ترکیه به حومه شهرک الراعی در حلب
استخدام سرپرست کارگاه(عمران،معماری) در نور
کلیپ فیلم یادگیری کاربردی AVR نشست ۱۲
وحشت داعشی‌ها از «X قرمز» روی دیوارها !
چرا فراکسیون امید و اصلاح طلبان از حسن روحانی دلخورند؟
پاک کردن تاتو و حقایقی که باید بدانید