تئوریسین های دولتی و دامن زدن به دوقطبی مصنوعی در جامعه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری


با دیگران به اشتراک بگذارید

تئوریسین های دولتی و دامن زدن به دوقطبی مصنوعی در جامعه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری

خبرگزاری فارس: تئوریسین‌های دولتی و دامن زدن به دوقطبی مصنوعی در جامعه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نوشت: تئوریسین‌های دولتی می‌خواهند به دوقطبی مصنوعی در جامعه دامن زنند و راه را برای تصاحب دوباره کرسی ریاست جمهوری با این شعار که اگه این بار به ریاست جمهوری برسیم حتماً در صدد تحول ساختار حکومتی برخواهیم آمد، هموارتر کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، احمد چلداوی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت طی یادداشتی مطرح کرد: به نظر می‌رسد که تئوریسین‌های دولتی می‌خواهند به یک دوقطبی مصنوعی در جامعه دامن بزنند. از حین این دو قطبی راه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری برای بار دوم با این شعار که “اگه این بار به ریاست جمهوری رسیدیم حتما در صدد تحول ساختار حکومتی برخواهیم آمد” هموارتر می‌شود.

نوشته کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

« در پاسخ به استاد دانشگاهی که با سرعت قلم می‌زند…

یک استاد دانشگاه یکی از دانشگاه های معتبر دنیا روزی به من گفت: من در تعجبم از این نظام شما که علی رغم این همه دشمنان خارجی و خیانت و دروغ گویی در بالاترین سطوح اجرایی و مدیریتی هنوز فعالیت میکند و از پا نیافتاده است. در دستگاه های حکومتی غرب، دروغ از یک مدیر دون پایه هم معضل آفرین است و لذا غیر قابل تحمل. اما در نظام شما به آسانی در بالاترین سطوح اجرایی به مردمان دروغ می گویند و نظام شما به آسانی آنها را تحمل می کند و از هم نمی پاشد. قوی‌ترین دستگاه های حکومتی غرب با خیانت یک وزیر از حیز انتفاع ساقط می شوند اما کشور شما حتی در سطح ریاست جمهور خائن هم داشته اما هنوز توانا و با نفوذ به حرکت و اعتلایش ادامه می‌دهد…..

آنچه که نگارنده این یادداشت را بر نگاشتنش تحریض نمود مقاله ای است که یکی از تئوریسین های نظام فکری حاکم بر دولتمردان حال حاضر ما نوشته اند و در آن مدعی شده اند که معضل فعلی مردمان کشورمان سیستم حاکم بر مردمان کشورمان است که پاسخگوی نیازهای برآمده از یک جامعه توسعه یافته و مترقی نیست و با رفتن یک فرد یا یک جناح سیاسی آبی برای این مردمان حرارت داده نمیشود و در نهایت نتیجه گرفتند که تنها راه حل نجات مردمان کشورمان از این دردسر (که احتمالا منظورشان اعم از سیاسی و اقتصادی و امنیتی و غیره می باشد) تحول نظام حاکم بر کشورمان و قبول یک سیستم حاکمیتی تجربه شده در جوامع غربی می باشد.

پاسخ اینجانب مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول یک پاسخ عقلی و منطقی را بر مبنای گزاره های نکته پذیرش و قرآن کریم ارائه می کنم و در بخش دوم به خاستگاه این تفسیر تئوریسین های دولتی با توجه به شرایط و تحولات آگاهی می داری سیاسی و اقتصادی فعلی کشورمان و منطقه توجه میکنم.

بخش اول:

آقای با سرعت القلم مینگارند ” مبارزه با فساد و صدها معضل دیگر در کشور، اول اندیشه های جهان شمول آزمون شدۀ منطقی می خواهد و سپس یک ساختار برای اجرا و مدیریت”.

تقریبا و با اغماض و صرفنظر از التقاط اندیشه و عمل در پاراگراف اول، می توان گفت که اکثر این گزاره صحیح است. اندیشه های جهان شمول یا همان جهان بینی خاستگاه کلیه اقدامات انسان ها و دستگاه های اجتماعی و اجرایی می باشند.

به واژه دیگر تا جهان بینی نباشد انسان ها و به تبع آنها اجتماعات انسانی هیچ تمایلی به حرکت و اعتلا از خودشان نمایان نمیکنند. بنابراین شاید بی خاصیت نباشد اگه تقسیم بندی مختصری از انواع جهان بینی ها ارائه کنیم.

با نگاهی به تاریخ علمِ نظریه توجه کنی دستگاه های حکومتی در جوامع بشری می توان جهان بینی های حاکم بر نظریه های متعدد را (علی رغم تعدد بسیار زیادشان) در دو نوع جهان بینی خلاصه کرد.

الف: جهان بینی توحیدی

ب: جهان بینی مادی

هر کدام از این نحو نگرش بر جهان هستی الزامات، محدودیت ها و نتایجی در بر دارد که در این مقال فرصت توجه کردن به آنها نیست اما به طور خلاصه مولفه عمده هر کدام از این دو نوع جهان بینی را می توان به صورت زیر آگاهی داشت.

الف: در جهان بینی توحیدی اصالت به اخلاق و عبادت و ایمان داده شده است. به واژه دیگر در این جهان بینی خلقت انسان طبق ایه کریمه “وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون” با هدف اعتلای اخلاقی و ایمانی انسان انجام شده است.

ب: اما در جهان بینی مادی اصالت به لذت و نفع با تعریف خاص مادی داده شده است. به واژه دیگر در این نحو نگرش به هستی، هیچ گونه هدفی از خلقت انسان وجود ندارد و انسان متولد میشود تا در یک تعامل سیستماتیک با جهان خارجش بیشتر لذت و نفع ببرد و هیچ گونه محدودیتی در صفا کردن او از تمام هستی وجود ندارد مگر احتمالا منافع دیگران….

بنابراین مقدمه مختصر نظامات حکومتی ارائه شده توسط افراد گوناگون از طبقات و دانش های گوناگون از فلاسفه و روانشناسان و جامعه معرفی کن گرفته تا طراحان علوم اقتصاد و سیاست نوین (به غیر از انبیاء و اولیاء) همگی به نوعی در این اصل که “انسان برای نفع و لذت بیشتر از جهان اطرافش متولد شده” مشترک هستند. تفاوت نظام های بشری گوناگون ارائه شده فقط در تعریفشان از لذت و نفع و نحوه رسیدن به این هدف مقدس از جنبه نظر آنان است.

در اینجا مکان خالی یک بحث به چشم می خورد و آن تفاوت تعریف دو نوع جهان بینی از لذت و نفع است که آن را به خاطر ضیق مجال به مجالی دیگر وا می نهیم.

بنابر نقل کرده آقای با سرعت القلم ما نیاز به یک اندیشه جهان شمول منطقی داریم. تا اینجا ما هم بر این عقیده ایم. اما آزموده یا غیر آزموده بودن این اندیشه چرا نکته تاکید ایشان است؟ آیا اگه یک اندیشه کامل و منطقی و جهان شمول موجود موجود باشد که تاکنون تجربه نشده است یا کاملا تجربه نشده باشد، قابل اتکا نیست؟ در این صورت پرسش می کنیم: خودِ همین اندیشه تجربه شده زمانی برای اولین بار می درخواست نکته امتحان قرار بگیرد چه علتی بر حقانیتش توسط ارائه دهندگانش ارائه می‌شد؟ بنابراین این گزاره در خودش حاوی تناقض است.

آزموده بودن یک سیستم حکومتی و کامیاب درآمدن آن می تواند تاکید بیشتری باشد بر حقانیتی که پیش از آن به روش عقلایی و منطقی برای آن ارائه می شود.

تفاوت عمده ما و ایشان هم در این است. ایشان تلویحا می گویند نظام حکومتی ارائه شده توسط اسلام تجربه شده نیست بنابراین قابل اجرا نیست ولی نظام حکومتی غرب تجربه شده است و انسان ها را به هدف مقدسی که برای خودش تعریف می کند می رساند.

ما می گوییم: اولا، نظام حکومتی بر مبنای فکر بشری قادر نیست یک نظام جهان شمول باشد و تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر بگیرد و تنها ارتشی برای عقل سلیم قابل قبول است که توسط خالق انسان که شناخت کاملی از کلیه ابعاد وجودی اش دارد ارائه شده باشد. ثانیا، منظور آقای با سرعت القلم از نظام تجربه شده اگه نظام سیاسی اجتماعی غربی است که متاسفانه آزمون خیلی بدی را از سر طی کرده است. اگه تاریخ را منصفانه ورق بزنیم تاریخ نظامات سیاسی غرب مملو از جنایت و ستم و فساد و فحشاست. برای اثبات این مدعا تنها اشاره به بکارگیری بمب های هسته ای و کشتار صدها هزار نفر در چندین دقیقه و همچنین کشتار ده ها میلیون بی گناه در حین جنگ های دنیاای اول و دوم کفایت می کند.

تمامی این جنایات در بطن این نظامات توجیه شد و از الزامات جهان بینی حاکم بر آن نظامات نشات گرفت و تداوم این جنایات الی یومنا هذا نیز اوضح من الشمس است و نیازی به اعتماد به تاریخ نویسان هم ندارد.

بنابراین ما می گوییم نه تنها عقل امکان ارائه یک نظام کامل حکومتی را بر مبنای عقل غیر معصوم و برخواسته از عقل بشری نفی می کند، بلکه تجربه و تاریخ نیز ناکارآمدی تمام این نظامات بشری را به اثبات منتقل کرده است.

جالب است که اکثر جنگ های دنیاای و بزرگ رخ داده در جهان نتیجه تعارض همین دستگاه های حکومتی با خودشان بود. یعنی دستگاه های حکومتی برخواسته از فکر و نگرش مادی بر جهان نه تنها برای محکومان خودشان سعادت و رستگاری به ارمغان نمی آورند بلکه باعث نابودی پیروان خودشان و مردمان سایر مجامع نیز می‌شوند.

بنابراین تنها راه نجات جوامع بشری تکیه بر سیستم حکومتی برخواسته از جهان بینی توحیدی است. این نظام حکومتی توسط پیامبران علی الخصوص پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبیین و تا حدودی اجرا شد و از ثمرات آن هنوز کام بشریت شیرین است.

بخش دوم:

اما این نقل کرده نگارنده محترم که می فرمایند “نباید برای اصلاح متکی به افراد باشیم” در حال حاضر قادر نیست خواستگاهی به غیر از منویات سیاسی داشته باشد.

حقیقت این است که دولت محترم در هیچ جنبه ای کامیاب نبوده. در عرصه اقتصاد هزاران بنگاه اقتصادی تعطیل شده است و نرخ تورم و بیکاری و رشد اقتصادی به قدری ناامید کننده است که متولیان دولتی را به آمار سازی و دروغ توجه کنی واداشته است.

به نظر می‌رسد که تئوریسین‌های دولتی با القاء این شبهه که معضل از فرد نیست بلکه از سیستم است و با توجه به این فرد نکته ادعا که بارها تعارض و تقابل خودش را با آموزه‌های ناب اسلامی برای همگان روشن کرده، می‌خواهند به یک دوقطبی مصنوعی در جامعه دامن بزنند. از حین این دو قطبی راه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری برای بار دوم با این شعار که “اگه این بار به ریاست جمهوری رسیدیم حتما در صدد تحول ساختار حکومتی برخواهیم آمد” هموارتر می‌شود.

آنها با مدد رسانه ها و افراد ذی نفوذی که در اختیار دارند نیز بارها بر طبل دل خراشِ تحول ساختار نظام کوبیده‌اند. از جمله می توان به فرمایشات ساختارشکنانه یکی از این آقایان و قول حذف بودجه ارتش و سپاه در دور دوم به قدرت رسیدنشان اشاره کرد.

به چشم مییاید که این تئوریسین محترم به این نتیجه رسیده است که اکنون وقت فرافکنی است. ایشان و سایر نظریه پردازان دولت محترم به خوبی از وضعیت اقتصادی نزدیک به انفجار مردمان مطلعند. آنها به خوبی آگاهی میدارند که دیگر قادر نیستند با قول صد روزه حل معضل اقتصادی رای مردمان را به جیب بزنند. آنها احتمالا در این فکر هستند که حالا که در هیچ عرصه ای، حتی سیاست برجامی، به هیچ توفیقی دست نیازیدیم باید تقصیرها را به گردن سیستم بیاندازیم و با یک ماه تیر دو نشان بزنیم. نشان اول تصاحب کرسی ریاست جمهوری برای بار دوم است و نشان دوم تحول ساختار نظام سیاسی تنها حکومت شیعی جهان است که اتفاقا در تاریخی کوتاه رزومه‌ای قابل قبول از خود به جهانیان عرضه کرده است.

و اما حرف آخرِ این مقال کوتاه این است که البته ما مدعی نیستیم که ساختار نظام ما با تمام جزئیاتش کاملا درست و منطبق بر آموزه های قرآن کریم است. اما ادعا می کنیم ساختار کلی و کلیات نظام حکومتی ما چون بر مبنای آموزه های قرآن کریم بنا نهاده شده است سالم است.

اما هر قدر هم که یک ساختار حکومتی سالم باشد اگه مجریان آن ناسالم باشند این ساختار با بن بست مواجه خواهد شد. به واژه دیگر انسان های ناسالم حتی در خوب ترین ساختارهای کامیاب حکومتی نیز جز خسارت محض چیزی برای مردمان به ارمغان نمی آورند.

ما معتقدیم دروغ ام الفساد است و کلیه مفاسد دیگر اعم از ربایی و رانت خواری و امتیاز طلبی و هزاران مفسده دیگر از آن نشات می گیرند. این ام الفساد می تواند خوب ترین دستگاه های حکومتی را هم به خاک ذلت بنشاند. بنابراین شعار ما در انتخابات ریاست جمهوری در جلو رو “نه، به دروغ گویان” است.»

__________________________________

گردآوری از : ساسان ر.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون اشک بيندازيش از ديده مردم
««« »»»
آن را که دمی از نظر خويش برانی

تئوریسین های دولتی و دامن زدن به دوقطبی مصنوعی در جامعه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری

TT / 179 — TP / 9%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال