http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

خواب رویایی است که در بسیاری از مواقع باورنکردنی ترین وقایع را به عینه می بینیم و بر آن می شویم تا تعبیر آن را بدانیم در این بخش به تعبیر خواب عجیب آلت تناسلی مرد و زن اشاره می کنیم.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

اگر کسی در خواب آلت تناسلی خود را مشاهده می کرد، آدمی بی چشم و رو و بی حیا است. ولی اگر اتفاقی نظرش به ذکر خود افتاد، و آن را بزرگ دید، به شهرت می رسد و اگر کوچک بود به حقارت می رسد.

 

اگر کسی خواب ببیند از کنار آلت مردی او شاخه های درخت روئیده بود، صاحب فرزند خواهد شد.

 

اگر کسی ببیند از آلت او ماهی بیرون آمد، صاحب فرزند دختر، و اگر گربه بیرون آمد، صاحب فرزند پسر دزد و فاسد خواهد شد. بیرون آمدن موش از آلت مردی در خواب، تعبیرش فرزند دختری است که هیچ سودی به حال وی ندارد و بیرون آمدن مار، فرزند بد خواه و دشمن است.

 

اگر کسی خواب ببیند که آلت او توسط آدمی معروف بریده شد، تعبیرش این است که آن مرد زنا کرده است و

 

اگر فضولات و سرگین از آلت او بیرون آمد، بیننده خواب به عمل لواط تمایل دارد. جدا شدن ذکر از بدن، ضرر مالی و یا از دست دادن فرزند تعبیر شده است.

 

اگر کسی دید ذکر در داخل بدنش فرو رفت، در شهادت کتمان می کند. خون آمدن از ذکر، زیان مالی است و اگر دید گروهی به ذکر او ضربه وارد کردند، وضعش خراب می شود.

 

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن قضیب در خواب بر هفت وجه است:

    فرزند،
    اهل بیت،
    مال،
    عزت،
    بزرگی،
    طاعت،
    گرو یافتن.

 

محمد ابن سیرین می گوید:

بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ آن، دلیل بر حقارت و کم نامی وی.

 

اگر ببیند که از قضیب، قضیبهای دیگری مانند شاخه درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاریِ فرزندان.

 

اگر ببیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.

 

اگر ببیند که از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.

 

اگر ببیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.

 

اگر ببیند که از قضیب او مار یا کژدم بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.

 

اگر ببیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه خواهد بود.

 

اگر ببیند که از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.

 

اگر ببیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.

 

اگر ببیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.

 

اگر ببیند که ریم بیرون آمد، فرزندی معلول خواهد آورد.

 

اگر ببیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.

 

اگر ببیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.

 

اگر ببیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

 

اگر ببیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.

 

اگر ببیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط است.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببیند که قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود.

 

اگر ببیند که قضیب او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد.

 

اگر ببیند که قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید.

 

اگر ببیند که بر قضیبش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند که قضیب از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند.

 

اگر ببیند قضیبش در میان او شد، دلیل است که گواهی که داده، بازگیرد.

 

اگر ببیند که قضیبش بشکافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است.

 

اگر ببیند که قضیبش آماس داشت، دلیل کند که مالش زیادت گردد.

 

اگر ببیند که گرهی بر قضیب او زدند، دلیل است که عیش بر وی تباه شود.

 

اگر ببیند که قضیب بر میان بسته است، دلیل است که گواهی که داند ندهد.

 

اگر زنی ببیند که او را قضیب بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند.

 

اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود. اگر ببیند که قضیب او باریک بود، همین دلیل باشد.

 

اگرببیندکه برخی از قضیب او بریده است، دلیل است که او را فرزند آید کم، یا بعضی ازمال و جاهش کم شود.

 

اگر ببیند که از سوراخ قضیب او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.

 

حضرت دانیال می گوید:

قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری است. اگر ببیند که او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند خواهد بود، هم بزرگی در میان مردم.

 

اگر ببیند که ذکر او بریده شده، دلیل که فرزندش نباشد. اگر ببیند که قضیب خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید.

 

اگر ببیند که قضیب وی ضعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.

*****

تعبیر خواب آلت تناسلی زن

معبری می‌گوید:

اگر دو تا زن با هم یک فرج دارند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی فرج تو ورم کرده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

 

 اگر مردی در خواب ببیند که مثل زن‌ها فرج دارد، یـعـنـی خوار و رسوا می‌شود.

 

 اگر ببینی شخصی فرج تو را دیده است، یـعـنـی آن شخص به تو سود و منفعت می‌رساند.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که فرجش آهنی یا مسی می‌باشد، یـعـنـی از رسیدن به خواسته‌ها و آروزهایش ناامید می‌شود.

 

اگر ببینی که فرج زن تو از پشت می‌باشد، یـعـنـی اهل لواط کردن خواهی بود .

 

اگر زنی در خواب ببیند که فرجش بریده است، یـعـنـی دشمن بر او پیروز می‌شود.

 

اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود [دقت کن که گفته شده از داخل فرج مو در آید!… که به طور طبیعی از فرج مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می کند].

 

خروج چیزی از فرج:
● ماهی: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود.

 

● موش: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

 

● گربه: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او گربه بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد می‌شود.

 

● مار یا عقرب: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود که دشمن او خواهد بود.

 

● نان: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و درمانده می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 

● خون: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او خون بیرون آمده است، یـعـنـی شوهرش در حالت حیض با او آمیزش می‌کند.

 

● آب صاف: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او آب صافی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شود.

 

● آب تیره: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او آب تیره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی بدکردار می‌شود.

 

● مروارید و گوهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از فرج او مروارید و گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند او عالم و پرهیزکار می‌شود.

 

● آتش: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از فرج او آتش بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندان او جهان را فتح و تصرف می‌کنند و جهانگیر می‌شوند.


function doshare(el) { var id = $(el).attr('id'); var posturl = 'http://www.nazweb.ir/?p='+ 196932; var posttitle = 'تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن'; var endurl = ""; switch (id) { case 'telegram': endurl = "tg://msg?text=" + posturl; break; case 'facebook': endurl = "http://www.facebook.com/sharer.php?u=" + posturl + "&t=" + posttitle; break; case 'cloob': endurl = "http://www.cloob.com/share/link/add?url=" + posturl + "&title=" + posttitle; break; case 'googleplus': endurl = "https://plus.google.com/share?url=" + posturl break; case 'twitter': endurl = "http://twitter.com/home/?status=" + posttitle + "-" + posturl; break; case 'whatsapp': endurl = "whatsapp://send?text=" + posturl; break; } window.open(endurl, "_blank") } $("#afzayesh").click(function() { $(".PostTextarea").css("font-size", function() { return parseInt($(this).css("font-size")) + 1 + "px"; }); }); $("#kahesh").click(function() { $(".PostTextarea").css("font-size", function() { return parseInt($(this).css("font-size")) - 1 + "px"; }); });

منبع: نازوب
تبلیغات
تبلیغات
آخرین مطالب
آرامگاه محمد علی سپانلو به فرانسه می‌رود
رونمایی از میتسوبیشی میراژ 2017 در تهران +عکس
این خانم محترم یک ربات پیشرفته و حیرت انگیز ژاپنی است! (عکس)
دادستان تهران: مردم فریب آگهی های اعطای وام با سود اندک را نخورند
عکس/ اولین دستگاه خودپرداز جهان
سه چهارم ایرانی‌ها کار نمی‌کنند
علت بازداشت یاشار سلطانی/صدورکیفرخواست برای مدیر مسئول وطن امروز
نام سریال شهرزاد به اجبار تغییر می کند!
روزهای عجیب دلواپسان !
سرقت سر مجسمه باربر در خیابان ناصر خسرو تهران!+عکس
اعتیاد عجیب کریس رونالدو به بوتاکس!
همسر رئیس جمهور فنلاند در نخستین مدرسه محیط زیستی ایران
استخدام کارشناس فنی،کارشناس فروش،برنامه نویس ASP.net
استخدام تایپیست خانم به صورت پاره وقت در شهر کرج
کرمان خاستگاه هنر تعزیه است
رقابت ستاره کاراته قم با رقیب کرواسی در آغاز پیکارهای جهانی ۲۰۱۶
مجموعه مستند "رویای آمریکایی" رونمایی می شود
خلق صحنه ای زیبا از رویارویی دختر گمشده با خانواده
احکام خیلی نیاز به گفتن ندارند
سرشماری حضوری بیش از ۱۱۱ هزار خانوار آذربایجان غربی
تبلیغات