روستای اشترکان (۲ عکس)


روستای اشترکان

حالت جغرافیائی:

این روستا در ناحیه جلگه ای و در جوار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۱ دقیقه واقع و تا کپورچال ۷ کیلومتر و تا انزلی از راه زمینی ۲۷ کیلومتر فاصله دارد و محدود است از شمال به کرگان – از مشرق به خمیران و از غرب به مشکی خاله سر – از جنوب به جنگل هفت غانان.

وجه تسمیه:

آقای قربان رحیمی ۶۲ ساله بیان میدارد که (وجه تسمیه اشترکان معلون نیست و گویا در ازمنه قدیم قومی مهاجر وسیله برخی از احکام مکانی برای گسترش قلمرو و حکومتشان با حکام دیگر در نبرد و ستیز بودند قومی را در این مکان جا دادند که جملگی دارای اشتر بودند – یا این که : سه تیره که بزبان ترکی ((اوچ-تیرگان)) خوانده میشدند موجود بودند که بعدا بمرور زمان مانند همدان به روز که رحلت کرده هکمتانه بود به ((اشترکان)) خوانده شد ولی بزبان مکانی ((اوش-تیرگان))سرشناس است.

آقای سیف الله سیفی کارمند بازنشسته تعلیم و پرورش از خانواده کهنه روستای خمیران بیان میدارد که :

(بطوریکه از کهنه ها شنیدم میگویند ((ابتدا سه نفر ترک زبان به روستای یاد شده وارد شدند که نام محل را بزبان آذری و فارسی ((اوچ – ترکان)) بمعنی ((سه ترکان))نامیدند که بعدها لغت ((اوچ)) به ((اوش)) تبدیل و به لغت ((اشترکان)) سرشناس گردیده است).

سابقه تاریخی و اجتماعی:

مردان قربان رحیمی بیان میدارد(اشترکان دارای سابقه قدمت زیاد است زیرا مادربزرگش که در سن ۹۰ سالگی فوت نموده از پدرانش نقل میکرده ((اشترکان رحلت کرده دارای آبادی بزرگی بوده حتی دارای چند مسجد بوده است)).

روبهمرفته مردمی بودند مسلمان و شیعه مذهب بسیار مرفه غولپیکر و قوی بنیه که از طریق کشت دیم و دامداری و پرورش کرم ابریشم و صنایع جنگلی چون زغال و غیره امرار معاش میکردند.

دختران خود را بازدواج جوانان مکانی در می آورند و حضور نداشتند بخارج از محل دختر اعزام بکنند اگه چه پیش میامد از مکانی دیگر دختر بگیرند .باین جهت خانواده ها با هم خویشاوند و رابطه شان استوار و حس تعاونشان نسبت بهم حدی بود که برای کمک کردن به همدیگر تقاضای پول یا مزد نمی کردند.

از لحاظ پای بندی بمذهب و ایمانشان قابل تحسین بود و سفت معتقد بائمه اطهار و ارواح طیبه عالیه بودند از دروغگویی و تجاوز بحقوق هم پرهیز میکردند و قسم بیهوده را جزء گناهان کبیره آگاهی میداشتند.

اهالی اگه چه فاقد سواد بودند ولی بفرهنگ و رسوم و رسوم ویژه خود پای بندی نمایان می کردند .اسمی از مایعات مست کننده و قمار در آن روستا موجود نبود.

جمعیت روستا گر چه و به شدت رو به تنزل نهاد لیکن زبان عمده آنان که گیلکی است هنوز دست نخورده باقیمانده است میگویند که ((همان زبانی است که از زمان ساسانیان تا به حال باقی مانده است ))

مردان بجای قهوه نشینی باخانواده های خود هرچند خانواده در هر شب منزل یکی رفته به شب نشینی توجه میکردند و تا به حال نیز اشترکان فاقد قهوه منزل است .

اهالی اشترکان علاقه شدیدی به زیارت عتبات و عالیات و مرقد امام رضا (ع) داشتند و کسی که کربلائی یا مشهدی میشد بین اهالی افتخار میکرد و این کار را به صورت گروهی به انجام می رساندند و برای این که بمشهد بروند ناچارا از طریق انزلی و کشور روسیه بمشهد میرفتند و از حدود ۲۰ نفر بیشتر از نصف آنان بعلل مریضی های واگیر و امثال اینها در راه تلف میشدند.

دو مسئله سبب گردید که جمعیت اشترکان بسرعت کاهش کشف کند یکی به دلیل مریضی های واگیر شبیه به طاعون و وبا بود . که مردمان را قتل عام کرد. مادربزرگم می گفت از پدرش شنیده است ((که ۵ برادرش در آن وبا جان خود را ازدست دادند))((با توجه به سن مادریزرگ ۹۰ سال و حدود ۱۳۳۸ شمسی از دنیا رفته و چون برادرانش را نگاه نکرده است .این بیماری حدود سال ۱۲۴۵ شمسی بوده است – ن )) و دیگر این که ظلم و ظلمی بود که جلیل الملک مالک و حاکم مطلق العنان اشترکان و عوامل نامبرده سبب فرار و کوچ اهالی گردید.

اهالی مایحتاج خود را از دو طریق تامین میکردند که یا از طریق دوره گردان مکانی ((بازار مج ها)) آماده می کردند و یا از طریق جاده مالرو به کرگان وارد و از طریق مرداب به انزلی میرفتند . چون فاقد زمین کشاورزی بودند بناچار برای کار کشاورزی به روستای مشکی خاله سر – شیلسر خصوصا کرگان میرفتند تا این که در زمان محمد شاه قاجار سیدی چند روزی به اشترکان وارد و بخانه های اهالی مراجعه میکرد و اهالی او را همانند سایر سادات که برای جمع آوری نذورات میآمدند آگاهی میداشتند ولی یکباره دیدند که سید یاد شده ادعای مالکیت روستای اشترکان را دارد تا این که پس از مدت لغزش مرحوم جلیل الملک مژدهی از رشت به محل وارد و سید یاد شده را حذف کرد و اشترکان را بملکیت خود درآورد.

مالک یا شده برای این که از رفتن اهالی برای کار در شالیزار های کرگان و روستاهای دیگر پیش گیری نماید به مساحت تقریبی بیست هکتار زمین زراعتی و استخری برای تامین آب بوجود آورد و در سالهای بعد نمایندگان مالک یاد شده قادر نبودند کشاورزان را بنحو شایسته ای رئیسی نموده و یا با آنان سلوک نمایند و برسم آن وقتها که مدام استبداد و ظلم و جور حاکم بود قادر به ادامه امور نشدند در نتیجه بعدها این زمین ها و جنگل ها ی تابعه به مالک دیگر به فروش رسانده شد و مردمان نیز برای مالک فعالیت می کردند تا این که در سال ۱۳۴۱ زمین ها بر اساس قانون اصلاحات ارضی از مالکین اخذ و به کشاورزان داده شد در ضمن این مدت مرم مجبور بکوچ شدند و بیشتر به روستای کرگان رفتند).

.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;width:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:inherit;border:0!important;border-left:4px solid inherit!important;text-decoration:none}.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a:active,.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a .ctaText{font-weight:bold;color:#16A085;text-decoration:none;font-size:16px}.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a .postTitle{color:#000;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u96ccaa3b62273655b00e997d2f1e049a:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}

محمد شاه قاجار از سال۱۲۵۰ تا سال ۱۲۶۴ هجری قمری برابر با ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷ شمسی سلطنت کرده است.

آقا موسی رضائی ۸۵ ساله از خانواده های اولیه اشترکان مسئله وارد شدن سید و بعدا مالکیت مرحوم جلیل الملک را تائید کرده است.

((رابینو)) در سال ۱۹۱۱ تولدی ۱۲۹۰ شمسی در ص ۱۷۶ ولایات دارالمرز کشورمان –گیلان مینگارد:

(مالیات اشترکان ۹۵/۴۱۴ ریال بوده و تابع گسکر می باشد سابقا مقدارکشت در آنجا خیلی کم بود ولی از زمانی که مالکین استخری بوجود آوردند تولید برنج آن ازدیاد یافت).

آقای اسکندری جمال از خانواده های کهنه شیلسر که جد اعلایش از اشترکان به شیلسر کوچ کرده میگویند :

(اشترکان سابقه ای بس طولانی دارد و رحلت کرده های دور تابع امیر ساسان گسکری پدر زن سید شرفشاه بوده و جد اعلایش مرحوم ملاغلام از اهالی اشترکان بوده و همسری نیز از آن محل داشته است).

اگه زمان حاکم ساسان پدر زن شرفشاه را انتخاب بکنیم حدود ۷۰۰ سال را باید بنظر بیاوریم که متاسفانه هیچگونه سند یا نگاشته ای تا این تاریخ بدست نویسنده نرسیده است تا قدمت این محل دقیقا مشخص گردد.

آقای قاسم محسنی و آقای سیف الله سیفی کارمندان تعلیم پرورش که به ترتیب از خانواده های اولیه شیلسر و خمیران می باشند میگویند:

(از پدران و پیر مردان شنیده اند اشترکان یکی از مکانهای آباد و صاحب نام رحلت کرده های دور بوده و حتی از شیلسر – خمیران-کرگان – مشکی خاله سر- سابقه قدمت بیشتری دارد.

اقوام اولیه:

بعلت کوچ اقوام و یا فوت و میرهای اهالی در سنوات گوناگون بر تاثیر شیوع طاعون و وبا بجز چند خانواده کهنه باقیمانده است.

آقای حاج موسی رضائی بیان میدارد:

(پدرش مرحوم سیف الله بچه میرزا رضا بچه اصلان می باشد که اجداد قبل از آنان را آگاهی نمی دارد و این که از کجا به اشترکان وارد شده اند و خانواده های مرحوم ملاغلام و خانواده های منشعب از او ساکن شیلسر –خانواده های محمد علی عاشوری ساکن مشکی خاله سر و خانواده های کهنه کرگان – خانواده حمزه جلیل آبادی

جمعیت طبق آمار سرشماری مجلسی:

سال ۱۳۳۵ شمسی ۱۴۱ نفر ۸۶ مرد ۷۳ زن

سال ۱۳۴۵ شمسی ۱۴۲نفر ۷۰ مرد ۷۲ زن در ۲۶ خانوار

سال ۱۳۵۵ شمسی ۱۲۰ نفر ۶۱ مرد ۵۹ زن در ۲۳ خانوار

سال ۱۳۶۵ شمسی ۷۷ نفر در ۱۵ خانوار که ۳۶ باسوادند

به طوریکه ملاحضه میشود آمار جمعیت در روستای محل بشدت کاهش کشف کرده است.

کشاورزی:

همانطور که قبلا اشاره شد کشاورزی رحلت کرده های دور از اشترکان بصورت به روز موجود نبود و اهالی جهت کار به کرگان و روستا های دیگر میرفتند تا این که مرحوم جلیل الملک با احداث استخر و ایجاد زمین هائی جهت کشت برنج پایه قرار دهی کشاورزی را از نظر برنجکاری قرار می دهد.

در سال ۱۳۶۳ شمسی این روستا با ۱۳ نفر زارع ۴۶ هکتار زمین زیر کشت داشته و ۴۴ هکتار آن برنجکاری بوده است اهالی از یک رودخانه بنام ((چاف رود))و یک استخر استفاده مینمایند- درسال ۱۳۶۳ دارای یک سیستم تیلر و ۳۰ راس گاو و ۵ راس گاومیش و ۵۰۰ مرغ و خروس بوده و مقدار تولید پیله ابریشم آن ۳۵۰ کیلو بوده است).

طبق آمار مجلسی و سرشماری سال ۱۳۶۵ شمسی دارای ۱۰۰ راس گاو – ۲ راس گاومیش- ۵ راس اسب بوده است توضیح این که در آمار اداره کشاورزی سال ۱۳۶۶ شمسی که برای روستا بهره گرفته شده است آمار کشاورزی اشترکان در روستاهای کرگان ادغام گردیده است.

متفرقه:

مدارس:دارای یک دبستان بنام ((جهاد اشترکان)) در سال ۱۳۵۹ شمسی با ۶ کلاس و ۵۳ نفر دانش آموز و ۵ معلم تاسیس گردید و حالیکه طبق واپسین آمار ماه خرداد ۱۳۶۸ تعلیم و پرورش انزلی نامی از مدرسه در آن محل برده نشده است.

درمانگاه و حمام ندارد.آقای اسکندر جمالپور بیان میدارد (چشمه ای در محل وجود دارد بنام گرخونی –گر بمعنی گال و چشمه مواد گوگردی دارد).

آب و برق: اهالی از آب لوله کشی از چاه نیمه عمیق و مخزن آب فلزی هوائی استفاده مینمایند و برق روستا از شبکه برق انزلی تامین میگردد.

مسجد : آقای قربان رحیمی از مادربزرگش می گود که (او از پدرانش تمجید مینماید رحلت کرده های دور که اشترکان دارای آبادانی و جمعیت زیاد بود دارای چند مسجد بوده است که گویا رو به انحدام گذارد تا این که مسجد وسیله جلیل الملک مژدهی بنا گردید که بصورت ابتدائی و کوچولو بوده و اصولا اهالی فقط دهه محرم را بمسجد روی میآورند و تا سال دیگر کسی بمسجد مراجعه نمیکرد و اهالی حتی برای مجلس ختم از آنجا بهره نمی گرفتند تا این که حدود سی سال پیش با پیشگامی آقای ولی قاسم زاده – آقای ثارالله فلاح – آقای غلام هوشیار –میرزا آقا ((آقای حاج موسی رضائی نام بانیان را مشهدی میرزا آقا صفری – مشهدی ابوتراب شیرزاد))را نیز تائید نموده است-ن – و همیاری اهالی مسجد فعلی را در محل مسجد کهنه احداث کردند طول و عرض و ارتفاع آن حدودا ۳*۸*۲۰ متر می باشد و برای جداکردن زنان وسط مسجد را پرده میزنند و از آن تاریخ اهالی به مسجد بیشتر روی میآورند و برای فوت شدگان خود مهمانی ختم میگیرند) و گورستان محل نیز پیرامون مسجد است.

منبع : سایت کرکان بندرانزلی http://karkan.ir

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس روستای اشترکان

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس روستای اشترکان

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال