روستای تربه بر (۳ عکس)


روستای تربه بر

حالت جغرافیائی:

این روستا در ناحیه جلگه ای و در جوار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۷ درجه و ۲۷ دقیقه واقع و از نگاه ثبتی سنگ شماره یک و تا کپورچال ۱۸ کیلومتر و تا انزلی ۳۸ کیلومتر از راه زمینی فاصله دارد و محدود است از شمال به مرداب از جنوب به رودخانه بهمبر از مشرق به آبکنار و از مغرب به روستای اشپلا.

وجه تسمیه نام روستا:

همانطوریکه در بعضی بخشها اشاره شده « تروب » بزبان گیلکی به نوعی ( لی = لیغ ) میگویند از نوع پست و درون آن پر و از نگاه استحکام ازلی حصیر بافی بسیار ضعیف است و معمولا روی سر منزلها می ریختند و از ظاهر لغت اینطور بر میآید « تربه بر » بمعنی « بردن لی » است ولی عده ای عقیده دارند « تربه » همان « توبره » است که کیسه ای کوچولو محتوی کاه – یونجه – جو بوده که با بندی به پشت سر اسب میانداختند و دهان جاندار درون توبره رفته از درون آن میخورد. گویا « توبره » اسبی را از محل ربودند و بردند و این اسم را بر محل نهادند . یعنی مکانی که توبره را برده اند.

آقای غلامحسین خلیلی از معتمدان محل بنقل از پیرمردان و حامی نقل میکنید:

( در وقت قدیم آقا سید شرفشاه در همین محل ساکن شد. بخاطر مقدم مبارکش نام محل را « تربت بر » قرار دادند که بعد ها تربه بر شده است ).

اگر این بحث را به وقت آسید شرفشاه قبول کنیم می بایستی قدمت محل را حدود ۶۵۰ سال بتصور آوریم و اگر این مدت درست باشد خود بخود قدمت آبکنار که تربه بر از حومه آن و در کنارش می باشد با توجه باینکه در ناحیه از گذشته آبکناریها ؛ بودند به حدود ۶۵۰ سال میرساند ؛ که بنظر قابل قبول نمیباشد مگر سند و مدرکی بدست آید و ما را روشن کند

سابقه تاریخی روستا :

سندیکه بتواند قدمت این روستا را نمایان کند تا این تاریخ در دسترس نویسنده قرار نگرفته و « رابینو » در سال ۱۹۱۱ تولدی ۱۲۹۰ شمسی ذر ص ۱۲۲ ولایات دارالمرز مینگارد :

(توربه بر ؛ از دهکده های ابکنار و مالیات ۷۷/۴۸۹ قرآن مجید ).

اقای غلامحسین خلیلی در این باره آقای طیب شفق که بنا باظهار بعضیا بیش از یکصد سال دارد و صاحب نگاه است .مذاکره و ایشان بیان داشته است :« اول تربه بر شکل گرفت ؛ بعد آبکنار و تربه بر در سال ۱۰۸۰ بنا گذارده شد و ساکنین آن دارای ۱۰ پشت بیشتر می باشند»).

تاریخ اعلام شده (۱۰۸) دوباره نکته سوال قرار گرفت آقای غلامحسین خلیلی مینگارد :

( آقای شفق فرمودند « تربه بر پیش از آبکنار بنا شده و تاریخ درست درخت کهنسال و آقا سید کیا همان ۴۸۰ سال و تاریخ اعلام شده تربه بر مطابق سال قمری است » که بعلت وضع مزاجیش بیش از این پژوهش مقدور نگردید اما درختیکه در تربه بر پشت محوطه مسجد تربه بر میباشد بنا باظهار صاحب نظران سالمندتر از درخت آبکنار است و بسیاری از افراد چه مکانی و غریبه که آنرا نگاه کرده اند بیش از پانصد سال ذکر نموده اند).

با توجه باینکه درخت قادر نیست قدمت مکانی را از نگاه تشکیل آبادی و اجتماع مردمان نمایان کند بلکه مردمان رحلت کرده به درختهای کهنسال پناه می بردند . اهالی روستاها ؛ سینه بسینه تاریخ عمارت ها و تشکیل خانواده ها را میگوند که اگر دقیق نیست قادر می باشد تا اندازه ای نزدیک بحقیقت باشد.

اقوام اولیه:

آقای غلامحسین خلیلی با پژوهش دراین باره مینگارد :

( خانواده های اولیه تربه بر را شش طایفه تشکیل میدهند که عبارتند از :

۱- از کربلائی صفر و فرزندش کربلائی قربانعلی : خانواده های مرتضائی ( سرشناس به قربانعلی طایفه ).

۲-از کربلائی غلامعلی و فرزندش کربلائی مصطفی : خانواده های منصف – رجبی – رشید ( سرشناس به کربلائی مصطفی طایفه ) که کربلائی غلامعلی و کربلائی صفر با هم پسرعمو بوده اند .

۳-از داردار و فرزندش باقر : خانواده های باقری ( سرشناس به باقر طایفه)

۴-از کربلائی اسماعیل : خانواده های سلطانبخش و صیاد ( سرشناس به کربلائی اسماعیل طایفه ).

۵-از بابا : خانواده های خلیلی ( سرشناس به بابا طایفه ) که بابا از لنکران وارد تر به بر گردیده است.

۶- از مشهدی علی که بازماندگانشان در شهر تهران حیات مینماید و از تربه بر خارج گردیده اند.

جمعیت طبق آمار سرشماری مجلسی :

در سال ۱۳۳۵ شمسی ۴۵۷ نفر ۲۲۸ نفر مرد ۲۲۹ نفر زن.

در سال ۱۳۴۵ شمسی ۵۸۶ نفر ۳۲۰ مرد ۲۶۶ نفر زن در ۸۸ خانوار

در سال ۱۳۵۵ شمسی ۵۰۴ نفر ۲۴۵ مرد ۲۵۹ نفر زن در ۹۹ خانوار.

در سال ۱۳۶۵ شمسی ۵۳۹ در ۱۰۸ خانوار که ۳۳۸ نفر باسوادند.

کشاورزی:

اهالی تربه بر در سال ۱۳۶۳ شمسی دارای ۸۹ هکتار برنجکاری ۴۵ هکتار صیفی کاری ۳۰ هکتار توتون ۲ هکتار سبزیجات ۱۵ هکتار توتونستان داشته و از یک رودخانه نرمال به نام « واویلا» استفاده مینمایند و مقدار تولید پیله ۶۵۰ کیلو و دارای ۱۰۰۰ راس گاو ۳۰۰۰ مرغ و خروس و یک مزرعه صنعتی با ظرفیت ۵۰۰۰۰ مرغ .

طبق آمار سال ۱۳۶۶ شمسی اداره کشاورزی انزلی که از طریق آگاهان مکانی بدست آمده است :

.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;width:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:inherit;border:0!important;border-left:4px solid inherit!important;text-decoration:none}.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f:active,.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f .ctaText{font-weight:bold;color:#16A085;text-decoration:none;font-size:16px}.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f .postTitle{color:#000;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.ub5f7c643affab51df8a9a894bd9d002f:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}

( وسعت کل روستا ۵/۲ کیلومتر مربع جمعیت ۷۰۰ نفر با ۱۰۴ خانوار – برنجکاری ۱۴۵ هکتار – صیفی کاری ۵ هکتار – توتون کاری ۲۵ هکتار – سبزیکاری نیم هکتار – حبوبات ۲ هکتار – باغ میوه ۸۰۰۰ متر مربع – کرم ابریشم ۵۴ تلمبار – شمار گاو نر و ماده ۳۵۰ راس – گوساله ۱۵۰ راس – گاومیش۱۰ راس – اسب – ۵۰ راس طیور ۲۵۰۰ قطعه – تیلر ۲۵ سیستم – پمپ آب ۴۰۰ سیستم – خرمنکوب ۱۰ سیستم – تراکتور ۷ سیستم ).

و طبق آمار اداره نوغان در سال ۱۳۶۷ شمسی ( ۴۷ نفر در این روستا نوغان دارای کرده ۲۰۸ جعبه تخم نوغان به کار برده ) که حدود ۶۲۴۰ کیلو پیله ابریشم صاحب شدند .

آقای گل آقا جعفری بیان میدارد:

( پدرش مرحوم کربلائی وقت جعفری حدود ۸۵ سال پیش « ۱۲۸۴ شمسی – ن » از ماتک تولمات فومن و به تربه بر وارد و توتونکاری در تربه بر و مناطق پیرامون را رواج داد).

در سال ۱۳۵۷ شمسی مرغداری بزرگی وسیله آقای گل اقا جعفری با شرکت آقای حاج وقت ملک آرا شکل گرفت که بعدا شخص اخیر سهامش را به آقای جعفری واگذار نمود . این مرغداری در سال ۴ مرحله و در هر مرحله ۰۰۰/۵۰ قطعه مرغ می‌ سازد که از نگاه ظرفیت از مرغداری های بزرگ در گیلان است و همچنین آقای گل اقا جعفری در ۱۶ هکتار پرورش ماهی دارد که در سال ۱۳۵۷ احداث نموده و در سال ۱۳۶۴ یک گاوداری با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ راس احداث نموده است.

متفرقه:

مدرسه : طبق آمار خرداد ۱۳۶۸ شمسی : دارای دبستان مختلط به نام امام با ۵ کلاس و ۷۲ دانش اموز و ۶ نفر معلم.

درمانگاه و حمام : ندارد.

آب و برق که اهالی از اب لوله کشی از طریق چاه نیمه عمیق و مخزن آب هوائی استفاده و روشنایی روستا از طریق شبکه برق انزلی تامین میشود.

مسجد : آقا غلامحسین خلیلی بیان میدارد:

نخستین مسجد وسیله کربلائی غلامعلی بنیان قرار دهی شده و زمین مسجد و گورستان محل را از زمین خود وقف نموده است و آقای محمد خلیلی بیان میدارد ( قدمت مسجد اولیه را حدود ۱۵۰ سال آگاهی می دارد که در سال ۱۳۳۲ خرابی و باز سازی گردید و بانیان امر آقای گل آقا جعفری – علی اصغر منصف – رحیم وطن رفیق – خودش ( محمد خلیلی ) با همیاری مردمان ).

اقای غلامحسین خلیلی می افزاید ( این مسجد بار دیگر در حدود ۲۰ سال پیش (۱۳۴۹ شمسی ) باز سازی گردید طول ۲۰ متر عرض ۹ متر و ارتفاع ۵/۳ متر که برای جداسازی زنان وسط مسجد را بریده اند .

زیارتگاه : آقای غلامحسین خلیلی بیان میداد که :

( البته زیارتگاه به آن صورت که بقعه ای باشد نداریم لیکن درختی کهنسال وجود دارد که پیشینیان نقل کرده اند . سیدی در زیر همان درخت مدفون است به نام ( سید خلیفه ) که در پیشین محل تربه بر در آنجا و قبرستان در بغل همان سید خلیفه بوده است که در قدیم در تربه بر طاعون شیوع یافت و چند خانواده ای که آنجا ساکن بودند نابود شدند و خانواده هائیکه از آنان یاد شده تربه بر فعلی را تشکیل دادند.

سید خلیفه سمت جنوبی استخر تربه بر قرارگرفته که در فصل گرما محل ورزش جوانان است و درخت کهن که نشانه قبر سید خلیفه می باشد همانجا قرار دارد و آنانیکه عقایدی دارند در آنجا به نذر و احتیاج توجه میکنند و گاهی آش نذری را در آن محل تقسیم مینمایند و بعضی شبها برای رفع مریضی زیر آن درخت استراحت می کردند و حالیه نیز بعضی از شبهای جمعه فانوس و شمعی در آنجا روشن مینمایند).

آقای محمد خلیلی نیز بیان داشته است که :

( زیارتگاه اقا سید خلیل ( سرشناس به سید خلیفه ) درختی است کهنه از نوع بلوط یا هفرا یا « مازو» که کشور قطر زیادی دارد و پیر آقایان محل قدمت آنرا حدود ۴۰۰ سال آگاهی می دارند و قرار است در جوار آن بقعه ای بسازند ).

اماکن اقتصادی : در اوایل سال ۱۳۶۹ : نانوایی یک باب – خواربار به فروش رسانی ۲ باب – قهوه خانه ۲ باب – بنزین و نفت به فروش رسانی یک باب.

آثار تاریخی :

ابنیه تاریخی در محل وجود ندارد ولی حین پژوهش آقای غلامحسین خلیلی مینگارد:

( بطوریکه از کهنه ها شنیده ایم ؛ ما بین تربه بر و اشپلا درختی به نام درویش دار موجود بوده که آثارش هنوز باقی است و در سمت غربی درویش دار حدود صد متری جاده خودرو رو خندق بزرگی به پهنای هشت متر و عمق سه متر حفر که به نام کافر لشکر نامیده میشد و حالیه خندق وسیله بولدوزر پر شده و جاده شوسه ای جهت رفت و آمد به طالش محله اشپلا احداث کرده اند و آقای شفق در این باره گفته است که :

( از آن جهت آنجا را کافر لشگر نامیده اند که روسها خندق را برای لشگر خود بعنوان سنگر تهیه کرده اند).

شاید روسها در وقت کاترین ملکه کشور روسیه اوایل نادرشاه و یا در وقت نبرد های سیزده ساله کشورمان و روس در حدود ۱۸۰ سال پیش و وقت فتحعلی حفر شده و با بنظر میرسد که کافر سنگر بوده که به کافر لشگر مبدل شده باشد.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس روستای تربه بر

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس روستای تربه بر

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس روستای تربه بر

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال