شرایط احرازمعافیت ایثارگران


شرایط احرازمعافیت  ایثارگران 
معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران
۱-کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
۲-چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران(شهدا و جاویدالاثران) معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد ،مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره‌مند گردد.
۳-تا زمانی که بنیاد شهید و امور ایثارگران جاویدالاثری رزمندگان را تایید می‌نمایند بهره‌مندی فرزندان آنان از این معافیت بلامانع است.
معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد  فرزند ذکور
۱-در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند پسر باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.
۲-آزادگانی که دارای حداقل ۲۴ ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
۳-جانبازانی که دارای حداقل ۲۵% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
۴-چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.
۵-در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب معافیت از خدمت معاف شوند.
۶-با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند پسر ملاک نبوده و وجود فرزند پسر در سن طفولیت(زیر۱۸سال) نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.
۷-در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.
۸ ـ درصورت وجود برادران تنی متعدد حق انتخاب با پدر و درصورت فوت او با مادر و در صورت فوت پدر و مادر، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید صورت خواهد گرفت و درصورت عدم وجود برادر تنی ، اولویت استفاده از این معافیت با برادری است که با فرد ایثارگر از یک مادر بوده و در صورتی که تعداد برادران بیش از یک نفر باشد ، توسط مادر انتخاب می گردد  و درصورت فوت مادر ، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید خواهد بود .
۹ـ آن دسته از آزادگانی که بر اساس مقررات گذشته و به دلیل آزادگی کمتر از ۳۶ ماه برای یکی از فرزندان یا برادران خود کسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جدید نمی توانند برای فرزند یا برادر دیگر درخواست معافیت نمایند .

معافیت فرزندان ایثارگران و نحوه تلفیق امتیازات برای معافیت

۱ـ به ازای هر ۲۴ ماه اسارت آزادگان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۲- به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی جانبازان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۳- به ازای هر ۳۰ ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۴ـ استفاده فرزندان ایثارگر از امتیازات متعلقه محدودیت نداشته و متناسب با امتیازات ، فرزندان ایثارگران می توانند  از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .

مثال
فرد ایثارگری که دارای ۶۰ ماه سابقه حضور در جبهه ، مدت ۵۰ ماه سابقه آزادگی و ۶۰ درصد جانبازی باشد  درصورت داشتن فرزندان متعدد ، ۶ فرزند وی به شرح زیر از خدمت معاف خواهند شد :

الف ) تعداد  ۲ فرزند  به دلیل سابقه ۶۰ ماه حضور در جبهه .
ب ) تعداد ۲ فرزند به دلیل دارا بودن حداقل ۴۸ ماه آزادگی .
پ ) تعداد ۲ فرزند به دلیل دارا بودن حداقل ۵۰ % جانبازی .
۵ـ این معافیت صرفاً برای فرزندان ایثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران‌آنان نمی‌گردد.
۶ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا قانون ماده واحده در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی ، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده ، به شرطی که باقی مانده هرکدام از امتیازات به تنهایی به حد نصاب معافیت برسد می توانند برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند .
مثال :
رزمنده ای که دارای ۱۱۵ ماه سابقه حضور درجبهه می باشد و براساس ضوابط قبلی ۲ فرزند  خود را معاف کرده صرفاً فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از ۶۰ تا ۹۰ از خدمت معاف و برای ۲۵ ماه سابقه باقی مانده حضور  درجبهه ، برای فرزند چهارم امتیازی تعلق نمی گیرد  .
۷ـ آزادگان و جانبازانی که براساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند  پسر یا صغیر(زیر۱۸سال) بودن آن فرزند پسر ، برادر آنان  از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از ۴۸ ماه و یا ۵۰% باشد ، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
مثال :
آزاده ای که دارای ۸۰ ماه سابقه اسارت بوده است که به دلیل صغیر بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب ۵۶ ماه مازاد سابقه اسارت ۲ فرزند وی نیز می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
۸ـ ایثارگرانی که سابقه  جبهه ، آزادگی یا جانبازی آنان به تنهایی منجر به معافیت فرزندشان نشود درصورتی که مجموع اعداد(مجموع درصد جبهه و جانبازی)  و یا تمامی عوامل مذکور به عدد ۳۰ و بیشتر برسد تنها می توانند یک فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند .
۹ـ کارکنان نیروهای مسلح که توسط شورای پزشکی مربوطه ، جانباز شناخته شده و دارای درصد جانبازی می باشند از درصد جانبازی صرفاً در جمع باسابقه جبهه یا آزادگی می توانند استفاده کنند و درصد جانبازی نیروهای مسلح به تنهایی منجر به معافیت فرزند آنان نمی‌شود. بدیهی است درخصوص تلفیق (جمع جبهه و جانبازی) باسایر عوامل نیز محدودیتی برای درصد جانبازی تعیین شده نخواهد بود .
مثال:
ایثارگری که دارای ۲۷% جانبازی نیروهای مسلح و دارای ۳ ماه حضور در جبهه یا ۳ ماه آزادگی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف نماید.
۱۰ ـ آن دسته از ایثارگران نیروهای مسلح که درگذشته براساس ضوابط جاری در قالب جمع جانبازی و جبهه فرزند یا فرزندان را معاف کرده باشند و سپس درصد جانبازی آنان توسط بنیاد شهید ثبت و تایید شده باشد ، نمی توانند برای بار دوم و به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید درخواست امتیاز نمایند مگر آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی تایید شده توسط بنیاد شهید ، بیش از حدنصاب معافیت یک فرزند باشد .
مثال۱ :
رزمنده ای که با ۲۰% جانبازی نیروهای مسلح و ۴۵ ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفیقی(مجموع درصد جبهه و جانبازی) ۲ فرزند خود را معاف کرده به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید نمی توان برای فرزند سوم وی درخواست معافیت کرد مگر آنکه درصد جانبازی وی توسط بنیاد شهید ۵۰% و بالاتر تعیین گردد .

مثال ۲ :
رزمنده ای که دارای ۳۰ ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال های گذشته به سبب آنکه حد نصاب معافیت فرزند به سبب حضور در جبهه بیش از ۳۰ بوده باسابقه ۲۰ % جانبازی صادره از نیروهای مسلح یک فرزند خود را درقالب تلفیق(مجموع جبهه و جانبازی) معاف کرده است ، چنانچه این رزمنده از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز ۲۵% معرفی گردد  هرچند که در گذشته از جانبازی به صورت تلفیقی استفاده کرده  چون حد نصاب حضور درجبهه وی به ۳۰ ماه کاهش یافته لذا بهره مندی فرزند دوم از معافیت به سبب ۲۵ % جانبازی صادره از بنیاد شهید بلامانع خواهد بود .
۱۱ـ آن دسته از مشمولانی که والدین آن ها هردو ایثارگر هستند درصورتی که امتیاز ایثارگری آنان به تنهایی به حد نصاب معافیت یک فرزند نرسد استفاده از حاصل جمع امتیازات آنان برای معافیت بلامانع خواهد بود .

معافیت جانباز ۱۰ درصد و بالاتر :

۱-مشمولانی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز ۱۰ درصد و بالاتر ، تعیین درصد شده باشند این معافیت شامل حالشان خواهد شد.
۲- استفاده خود جانباز از معافیت مورد نظر مانع معافیت فرزند وی از امتیاز جانبازی وی نمی گردد.

معافیت فرزند خوانده قانونی جانبازان

۱- این معافیت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود که فاقد فرزند بوده و بنا بر تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل قطع نخاع ناشی از جانبازی نمی توانند صاحب فرزند گردند .
۲- تایید فرزند خواندگی افراد توسط مراجع صالح قضایی انجام پذیرد .
۳- در این معافیت میزان درصد جانبازی ملاک نبوده و جانباز با داشتن شرایط لازم و تایید و درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .
۴- چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد فقط برای یک نفر می تواند درخواست بهرمندی از معافیت مذکور را نماید .

معافیت مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند
۱ – مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد ازدواج نمایند تا مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار می‌شوند و در صورت استمرار ازدواج پس از پایان ۵ سال با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت دائم بهره مند می شوند .معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی ۳۰ ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده ، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.
تبصره۱: چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه (سیستم وظیفه عمومی) دو سال و یا بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده باید مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام نماید تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.
۲- بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهریا مادر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

[ منبع این خبر سایت ای استخدام می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال