وکیل‌مدافع شماری از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گزارش کرد.

 مصطفی ترک‌همدانیاجرای حکم با بیان این مطلب بیان کرد: رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، مردان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده سابق کرج و همسر قاضی‌اش است.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: هر چندین که قاضی محترم دادگاه در بخش نخست تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه قادر میبود “اختلاس” را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل  محکوم به رد مال نیز می‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیر مجاز و اهمال در انجام تکلیف به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی افزود: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

ترک همدانی یاد آوری کرد: هر چندین قاضی محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری به انجام رساند، اما من از خواندن این رای شوکه شدم، البته این رای حتمی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.