پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهد (۳ عکس)


پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهد

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهد

احتما تاکنون شما هم اسم کبوتر نامه رسان را شنیده اید، همانطور که آگاهی میدارید در طول تاریخ قصه های زیادی با بحث پرنده های نامه رسان گفته شده است از هدهد گرفته تا سیمرغ و … . سایت آسمونی در این مقاله اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با پرنده های نامه رسان را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است که در ادامه می خوانید 

کبوتر نامه بر دو نوع هستند از لحاظ جسه که گونه اول جسه‌ای بسیار بزرگ تر از کبوتران چاهی و خانگی دارد که پاهای بزرگ و سرخ شفاف از ویژگی‌های ویژه این نوع است که رفته رفته در خطر انقراز قرار گرفته‌است.گونه دوم کاملا مانند کوتران وحشی است که فقط قدرتمندی دوقبی بودن را دارد.یعنی جاندار بر تاثیر تعلیم قدرتمندی را دارد که دو نقطه جغرافیایی را مرکز قطب نمای خود گذاشته و از یاد جنگ.

کبوترها لانه خودرا بر درخت ویا روی زمین یا در عمارات می‌سازند. ندرتاً اتفاق می‌افتد که کبوترها داخل تنه درختان، یا توی سوراخهای زمین آشیانه بسازند. طرز لانه ساختن آنها بسیار ساده‌است. کبورترهای ماده حد اکثروحد اقل یک تخم می‌گذارند، رنگ تخم بیشتر کبورترها سفید است

بعد از پیامبران ایرانیان اولین کسانی بودند که کبوتران نامه بر را بخدمت گرفتند.

سخن از کبوتران پیامبری است که بنام «کبوتران نامه بر» شهرت دارند و گاه گاه نیز بنام «هدی»۱ نامیده میشوند. درمواردی، چنانکه بعضی نامگذاری کرده اند، «کبوتر بطاقه» هم خوانده میشوند که از بتاکیون یونانی گرفته شده است وبمعنی نگاشته ای است برروی قطعه بسیار باریک کاغذ. این نام را بر کبوتر از آن نگاه نهاده اند که نامه های کوچولو را جابجا میکند. بعضی عقیده دارند که نام «ورقاء» در عربی اولین بار بر این نوع کبوتران ، که حمل ورق نامه می کرده اند، اطلاق شده است. و این دسته از کبوتران به تیز پریدن شهرت بسیار دارند .

وضع کبوتران نامه بر پیش از اسلام

مکان شگفتی است که استخدام کبوتران برای رسانیدن نامه ها، در تاریخ کاری بسار دیرینه است چنانکه در تورات آمده است نوح بود که برای اولین بار از کبوتر در این راه سود جست و داستان ن بدینگونه است که وی کبوتری را ، هنگام توفان از کشتی خود به بیرون فرستاد وآن کبوتر شاخه ای از درخت زیتون بهمراه خود آورد. مورخان این کار را اولین استفاده انسان از کبوتر آگاهی میدارند و می گویند: اولین کبوتری است که برای پیغمگزاری، از میان کشتی بخشکی اعزام شده است۳ بعد از او سلیمان است که سیستم بسیار عظیمی داشت وخداوند بر وی بخششهای انبوه ای کرده بود. در قرآن درباره وی آمده است: و برای سلیمان لشکریان او، از پریان و بنی آدم و پرندگان، گرد کرده شدند بعد از ایشان بازداشته میشوند۴ و شانه سر یکی از این مرغان بود که در فرمان او بود و از نگاه سیاسی نقش بسیار پراهمیتی در داستان بلقیس – ملکه صبا – دارد. قرآن – که کهن ترین کتاب عربی و اسلامی است و همان طور که از نگاه حقوقی و قانونگذاری دارای ارج و عظمت است، از نگاه تاریخی نیز دارای ارزش و اهمیت می باشد سفتی درباره هد هد دارد که نمایان میکند این پرنده چه نقش پراهمیتی از نگاه جاسوسی و کسب خبر در آن دوران داشته تا آنجا که در هیچ دوره ای، هیچکدام از نمایندگان سیاسی و حتی سفیران دوران ما، از عهده آن برنمی آیند.

سلیمان در جستجوی یک یک پرندگان بود۵ و شانه سر را نیافت. می خواست تا او را به میان صحرائی که فرود آمده بودند اعزام بکند تا از وجود آب در آنجا آگاه شود زیرا شانه سر از جایگاه آب آگاه بود. سلیمان از غیبت او خشمگین شد و شانه سر را به باد افرهی سخت بیم داد. از پرندگان جویا شد وگفت چه رقم خورده است که شانه سر را نمی نگاه کنم یا غایب شده است. او را شکنجه خواهم داد شکنجه ای سخت یا او را خواخ کشت، مگر اینکه علتی روشن پیشنهاد کند. آنگاه اندکی درنگ کرد و ] هدهد [ گفت آگاه شدم از آنچه تو از آن آگاه نیستی و خبری مسلم و یقینی از سبا برای تو آوردم۶ و این چیز که شانه سر آورد، عذری بود که سلیمان از سر تقصیر وی رحلت کرد. با اینکه او را به شکنجه ای سخت بیم داده بود. سلیمان به او گفت: نگاه خواهیم کرد که دروغ نگفته ای از دروغ گویانی، نامه مرا ببر و پیش او بیفکن وباز گرد نگاه بکن چه پاسخی می دهند ؟

سلیمان چنین می پنداشت که در روی زمین، جز ملک او ملک دیگری و هنگامی که شانه سر او را از کشوری آگاه کرد که جز خداوند چیزهای دیگری را می پرستیدند سلیمان پیکار با ایشان را ثواب دید درنتیجه شانه سر روسپید و سرفراز شد وعذر غیبتش پذیرفته آمد. هد هد سلیمان در آن دوران نقش یکی از سفرای پادشاهان امروز را داشت و نقش سیاسی او ازین واژه که بر زبان بلقیس جاری شد بروشنی بارز است که گفت: پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم و (اینک) به سلیمان در پیشگاه پروردگار جهانیان اسلام آوردم۸ در تاریخ بنی اسرائیل نیز اشاراتی۹ درباره کوششهائی که کبوتران درین رهگذر داشته اند، آمده است. آنجا که دشمن گرداگرد «یهوشع» را گرفته بود و او از هر نیرنگی برای رهائی خویش درمانده بود، و گریه میکرد. از خدای خویش خواست تاگره از کار وی و بنی اسرائیل باز بکند. آرزو داشت که کبوتری فرود آید. ناگاه کبوتری از آسمان در دامن او نشست و او نامه ای به عموزاده اش «بینج» که فرمانروای سبطین بود نوشت و از وی خواست کمک کرد. کبوتر آن نامه را به منقار خویش گرفت و بال باز کرد و پرواز کرد و نامه را برد و در دامن «بینج» که بر تخت پادشاهی خویش نشسته بود، افکند و او در پاسخ آن نامه به یاری و انتقام وی برخاست.تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهدبعد از پیامبران، اولین مردمی که از کبوتر برای فرستادن نامه ها  سود جستند ایرانیان بودند. مردمان یونان نیز راه و رسم پرورش کبوتران را یاد گرفتند و در گزارش اخبار المپیک از آن بهره ور می شدند۱۰ بعد از ایشان رومیان نیز در مسابقات از کبوتران بهره گرفتند و اولین کسی که ازیشان بدین کار دست یازید یکی از قهرمانان جزیره «ایجنی» بود که کبوتری با خود به مرکز المپیک برد وهنگامی که بر حریفان خویش پیروز شد   قطعه ای «ارجوان» بگردن وی آویخت و او را ول کرد تا در آن روز، پیروزی وی را به خانواده اش اطلاع دهد. گاه می شد که بال کبوتران را تفت میدادند چنانکه توسینیوس Tu rsinius کرد و بدینوسیله پدرش را از پیروزی خویش در المپیک آگاه ساخت . در رم، اشخاصی که قادر نمیبودند برای شرکت در مسابقات به مرکز المپیک بروند دوستان و غلامان خود را می اعزام کردند و کبوتران را نیز بهمراه ایشان می کردند و در انتها رقابت، آن کبوتران را برنگی معین که نمایشگر پیروزی هر حزبی بود در می آوردند و ول میکردند هنگامی که کبوتران به آشیانه خود باز می گشتند صاحبانشان از رنگ آنها شناسایی میکردند که پیروز شده اند یا شکست خورده اند.

دنیا متمدن نیز به نقش پراهمیت کبوتران در روابط کتبی آگاه شد و اینکه در دوران جنگ از کبوتران نامه بر بهره میگرفتند کار جدیدی عدم زیرا در دوران بسیار کهن بلینیوس مورخ  – که نقش کبوتران را در رسانیدن اخبار جنگ احساس کرده بود – نقل میکنید : «به چه دلیل دیوارها وحصارها بر می افرازند و در کمینگاههای دشتها و دره ها کارآگاهانی مورد استفاده قرار میدهند ودر میان رودخانه ها و جویبارها تورهای صید را مورد استفاده قرار میدهند با اینکه برای رسانیدن اخبار پیغامگزارانی صادق و صحیح کردار و راههایی امن در آسمان وجود دارد» و ارزش گفتار وی آنجا آگاهی داشته می شود که همکاران او ، مورخان فرنگی، نگاشته اند که اولین کسان که در جنگ ، کبوتران را استخدامکردند رومیان بودند آنجا کا آنتونیوس – هنگام محاصره مورینا در سال ۴۳ ق.م. – برئیس حکومت خویش نامه ای فرستاد که بر گردن کبوتری آویخته شده بود و او پاسخ نامه وی را بر پای همان کبوتر آویخت و روانه کرد

از گفتار این مورخان آگاهی داشته می شود که ایجاد روابط کتبی به وسیله کبوتران – در آن دوران – برای ادای مقصود کافی بوده است . بویژه دریانوردان مصری و یونانی۱۴ که در دوران بطاله رسمشان بر این بود که هنگام نزدیک شدن به خاک میهن خویش کبوتری را ول کنند. و شاید کبوتر یکی از عوامل اهمیتی می داری بوده است که ایشان را در کار دریانوردی یاری رسانده است و آنها که پیش از ایشان بوده اند به علت به وحشت افت از حوادث سهمگین و بیم گمراه شدن کمتر از ساحل دور می شده اند.

چینیها۱۵ در کتابهای خود نگاشته اند که ایشان در قرن ۷ میلادی از کبوتر بهره گرفتند و این کار را از بازرگانان عرب و هند – که کبوترانی با خود بدانجا برده بودند – یاد گرفتند.

در دوره اسلامی

توجه رهبران حکومت اسلامی به بهره گیری از کبوتران پیغامبر ، کمتر از توجه ایشان به «برید» زمینی بوده است. در سر تا سر قلمرو اسلامی اداراتی موجود بود که بازرسی کار این کبوتران به عهده آنها بوده و کارمندانی که در برجها به مواظبت رفت وآمد کبوتران توجه میکردند و استرهایی نیز آماده بخدمت بود که به وسیله آنها، دسته دسته کبوتران را از فرودگاههای عمده به فرودگاههای فرعی گسیل می کردند.

می گویند اولین بار، در موصل کبوتران را به کار پیامبری و بردن نامه ها گماشتند. سپس در مصر بروزگار فاطمیان و عباسیان در فاصله میان اسکندریه، در سوریا و شهر بغداد مخابرات همیشه به وسیله کبوتران۱۶ انجام می شد و این کار به وسیله کبوتری بود بنام کبوتر حلب۱۷ . پروفسور هیوبرت برد باور می‌ دارد که مهدی – سومین خلیفه عباسی – اولین کسی است که سازمان استخدام کبوتران را در قرن ۱۸ میلادی به وجود آورد چنانچه چه اولین نکته ای که مورخین درین باره یاد کرده اند در دوران معتصم عباسی است، در آن هنگام که وی در شهر سامراء بود اخبار دردسر بابک را به وسیله کبوتران نزد او اعزام کردند.

پرفسور هیوبرت، راز گرایش و علاقه فراوان خلفای اسلامی را به کار ایجاد سازمانهای «پست هوائی» در این     آگاهی میدارد که سفر در صحرا، در قرون وسطی، چندان امن نبوده است و برای نابود کردن وحشت و بیم در صحرا ، قافله های مسلحی – که معمولاً از دو هزار تا سه هزار۱۹ شتر تشکیل می شده است – ایجاد میکردند که در هر سال یک یا دوبار راهها را مرتب می کردند. و از بیم اینکه کاروانها راه را گم نکنند و برطرف نشوند، در حلب و دمشق و بصره و شهرهای دیگری که در فاصله میان بغداد و مکه – یعنی دو شهری که از همه شهرها در آن روز بیشتر مهم بودند – قرار داشتند، برای کبوتران فرودگاههایی بوجود آوردند. زیرا کبوتران پیامبر، در آن دوران تنها وسیله حفظ روابط و ارسال نامه ها میان نقاط دور افتاده صحرا و شهرها به حساب می آمدند. بعضی ازین کبوترها به سوی حلب یا بصره پرواز داده می شدند تا تبلیغاتی را که بر سر راه منتظر قافله های آینده بودند، آگاه سازند.

رسم وآئین چنین بود که کبوترانی دست آموز و خوشگل مخصوص لحظه هائی که احساس خطر می شد آماده داشتند و در آن هنگام، کاروان سالار، آن کبوترها را رها می کرد تا بدینوسیله از واپسین نقطه ای که کاروان آنجا را به اتمام رسانده بود کمک هائی برسد. هنوز اندکی نگذشته بود که کبوتر پیام خود را رسانیده بود و دسته کمک کاران در راه، بسوی کاروان در حرکت بودند.

هنگامی که کاروان سالار قافله بزرگ، راهها را بی خطر و امن می یافت با فرستادن نامه ای بر بال کبوتر قافله های کوچولو را – که بدنبال وی راهپویی می کردند آگاه می کرد.

در دوره های بعد این کار دگرگونی یافت و بهره گیری از کبوتر در کار «روابط پستی» مرسوم شد و یک هدف بزرگ دولتی بشمار رفت.

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهداما چگونگی بهره گیری از کبوتران نامه بر بدینگونه بود که نامه را به زیر بال یا به دم آنها می بستند.

و نیز مرسوم چنین بود که برای اطمینان بیشتر به رسیدن نامه ها، از دو کبوتر بهره گرفته میشد که در فاصله یکی دو ساعت پشت سر همدیگر فرستاده می شدند تا چنانچه یکی از آن دو کبوتر ، صید پرندگان صیدی شد و برطرف شد مطمئن باشند که دیگری خواهد رسید. همچنین عادت بر این بود که در روزهای بارانی، و یا پیش از اینکه کبوتران به حد کافی تغذیه کنند۲۰ آنها را اعزام نکنند

چطور کبوتران نامه بر پیام را می‏منتقل کنند؟

۱- محمد بن عذافر گوید: به امام صادق – علیه‏السلام – عرض کردم: چطور کبوترهایی که از شهرهای دوری که هیچ گاه آن را نگاه نکرده‏اند ارسال می‏شوند، و آنها پیام را به مکان مقصود می‏منتقل کنند؟

حضرت فرمود: ای ابن‏ عذافر، این پرندگان به منزل صاحبانشان از سی فرسخ به وسیله‏ی شناخت و حس خود می آیند، و هنگامی که مسافت بیش از سی فرسخ باشد به وسیله‏ی اینکه روزی آنها در آنجا است به منزل صاحبانشان می‏آیند.

۲- اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق – علیه‏السلام – عرض کردم: چطور کبوتر نامه‏رسان از جا دوری به منزل مقصود می‏رود ؟

حضرت فرمود: روزی آن را به آنجا سوق می‏دهد.

توضیح: یعنی چون جاندار عادت کرده است روزی خود را در آن منزل بیابد، به آنجا می‏رود.

–لطفا نظر خود را در مورد سايت سرزه در انتهاي صفحه بنويسيد–

گردآورنده : راتين ه.

دانستنی ها در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

وليکن کی نمايی رخ به رندان
««« »»»
تو کز خورشيد و مه آيينه داری

پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهد (۳ عکس)

TT / 293 — TP / 13%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال